Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1272/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1271/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1270/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych w zakresie wykonywania zadań Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie zastrzeżonych do kompetencji wojewódzkich jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1269/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1268/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów do realizacji w 2017 r. w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1267/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Oznakowanie Europejskiego Szlaku Kulturowego Camino de Santiago w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1266/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na sprzedaż aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1265/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1264/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy na wynajęcie aktywów trwałych w drodze przetargu Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1263/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1262/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w projekcie Watertour, w ramach Programu Interreg Baltic Sea Region Seed Money Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1261/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1260/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2017-2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1259/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania realizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1258/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Lunewil Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1257/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Budowa urządzeń melioracji wodnych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1256/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Renaturyzacja rzek, kanałów oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1255/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń melioracji podstawowych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1254/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Wykonanie sieci teleinformatycznej na terenie Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu” realizowanego przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1253/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2017 rok i zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2017-2019 zadania pod nazwą „Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień, ul. Włocławska 233-235 w Toruniu” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu Szczegóły