Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.07.2017 uchwała Nr 25/1187/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 uchwała Nr 8/346/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 uchwała Nr 8/345/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 uchwała Nr 8/344/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 uchwała Nr 8/343/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Szkoła zawodowców” w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 uchwała Nr 8/342/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-010/15 Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 uchwała Nr 8/341/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-021/16 Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 uchwała Nr 8/340/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 uchwała Nr 8/339/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 uchwała Nr 8/338/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu Nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 oraz Ogłoszenia o konkursie na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w ramach Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 uchwała Nr 8/337/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości, listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy przyznawanej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 uchwała Nr 8/336/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 uchwała Nr 8/335/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia limitów środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 uchwała Nr 8/334/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na zawarcie kolejnej umowy najmu aktywów trwałych z tym samym podmiotem Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 uchwała Nr 8/333/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie sporządzenia raportu z wykonania w 2016 r. „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2016” Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 uchwała Nr 8/332/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w 2017 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 uchwała Nr 8/331/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w 2017 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Akty prawne 07.03.2017 uchwała Nr 8/330/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na wydzierżawienie nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 07.03.2017 uchwała Nr 8/329/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.03.2017 uchwała Nr 8/328/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P) Szczegóły