Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/284/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wymagających notyfikacji do Komisji Europejskiej Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/283/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2017 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/282/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/281/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa” Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/280/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/279/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 138o Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/278/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osie Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/277/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 15/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/276/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie podziału środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wykorzystania w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/275/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Wspieranie dostępu dzieci do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność” Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/274/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu działań na rok 2017 „Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022” Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/273/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień” Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/272/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 4/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/271/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/270/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 12/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych” Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/269/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 16/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. „Ochrona zdrowia psychicznego” Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/268/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 10/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. „Ochrona i promocja zdrowia” Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/267/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 9/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 r. w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi” Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/266/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 8/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 r. w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów” Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/265/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 7/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej pn. „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe” Szczegóły