Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/222/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych pt. „Strategia Rozwoju Mojego Miasta (Wsi) do 2025 r.” oraz przyjęcia jego regulaminu Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/221/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia V Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego dla uczniów szkół oraz przyjęcia jego regulaminu Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/220/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia II Wojewódzkiego Konkursu dla Nauczycieli „Opisz! Nagraj! Wygraj! Tablice Interaktywne w nowoczesnej szkole” oraz przyjęcia jego regulaminu Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/219/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wytycznych w zakresie kontroli projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/218/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu dla dziennikarzy prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych pod nazwą „Fundusze europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego” Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/217/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Budowa urządzeń melioracji wodnych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/216/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Remont dachu i fundamentów budynku przy ul. Szpitalnej 8” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/215/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/214/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Zakup serwera wraz z uruchomieniem” realizowanego przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/213/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu na użyczenie aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/212/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu programu pt. „Wojewódzki program przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017-2020” Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/211/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. W zdrowiu trwam, program telewizyjny Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/210/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia negocjacji zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/209/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Stanowiska dotyczącego zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/208/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Szubin” Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/207/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa ul. Jęczmiennej w Karbowie od km 0+272 do km 0+374 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/206/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu warunków udzielenia wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/205/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 17/2017 pn. „Wspieranie dostępu dzieci do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność” oraz otwartego konkursu ofert nr 15/2017 pn. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” ze środków PFRON na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/204/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 18/2017 i 19/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/203/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektów dotyczących udzielania wsparcia na koszty bieżące i animację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Szczegóły