Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/202/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Podkomisji Oceny Projektów IZ EFS w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.03-IZ.00-04-046/16 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/201/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-021/16 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/200/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody Kujawsko-Pomorskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/199/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2017 roku dla spółek wodnych Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/198/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu do realizacji Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/197/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/196/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki akcyjnej i umieszczenie spraw w porządku jego obrad oraz udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/195/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedziny Dziedzictwo kulturowe nr 12 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/194/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedziny Gospodarka wodno-ściekowa nr 11 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/193/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedziny Transport i tabor miejski nr 8 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/192/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedziny Usługi doradcze i biznesowe oraz promocja na rynkach międzynarodowych dla MŚP nr 6 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/191/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/190/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław, odc. od km 46+800 do km 51+800 (klasa G) na terenie gminy Barcin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/189/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie akceptacji projektu informacji o naborze wraz z projektem wezwania do składania wniosków o dofinansowanie projektu PUP współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 dla Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/188/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu założeń do projektów pozakonkursowych wdrożeniowych w ramach Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy, schemat: Wsparcie osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż. zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/187/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/186/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Ko-mitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/185/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Reanimacja ul. Bydgoskiej – serca Starego Fordonu Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/184/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przyznania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 uchwała Nr 5/183/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2017 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły