Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.02.2017 uchwała Nr 5/162/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 11/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Szczegóły
Akty prawne 15.02.2017 uchwała Nr 5/161/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa dróg gminnych nr 090949C oraz 090924C – ulic Tysiąclecia i Lipowej w Szubinie Szczegóły
Akty prawne 15.02.2017 uchwała Nr 5/160/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej 160512C w miejscowości Wiktoryn i Michalin Szczegóły
Akty prawne 15.02.2017 uchwała Nr 5/159/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 15.02.2017 uchwała Nr 5/158/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stolno Szczegóły
Akty prawne 15.02.2017 uchwała Nr 5/156/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 15.02.2017 uchwała Nr 5/155/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 08.02.2017 uchwała Nr 4/154/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zamknięcia konkursu numer RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, w ramach Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.02.2017 uchwała Nr 4/153/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 20/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Szczegóły
Akty prawne 08.02.2017 uchwała Nr 4/152/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 08.02.2017 uchwała Nr 4/151/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.02.2017 uchwała Nr 4/150/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym pozytywnie projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-025/16 Szczegóły
Akty prawne 08.02.2017 uchwała Nr 4/149/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego” Szczegóły
Akty prawne 08.02.2017 uchwała Nr 4/148/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadań przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu w roku 2016 Szczegóły
Akty prawne 08.02.2017 uchwała Nr 4/147/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2017 Szczegóły
Akty prawne 08.02.2017 uchwała Nr 4/146/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Koncert kolęd „Hej kolęda, kolęda” Szczegóły
Akty prawne 08.02.2017 uchwała Nr 4/145/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 08.02.2017 uchwała Nr 4/144/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 08.02.2017 uchwała Nr 4/143/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatrudnienia dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 08.02.2017 uchwała Nr 4/142/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Ferie w świetlicy dla dzieci ze wsi Pruskie” Szczegóły