Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.02.2017 uchwała Nr 4/141/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na sprzedaż aktywów trwałych w trybie negocjacji Szczegóły
Akty prawne 07.02.2017 uchwała Nr 4/140/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Równe szanse młodzieży z popegeerowskiej wsi” Szczegóły
Akty prawne 07.02.2017 uchwała Nr 4/139/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. Ferie z dziadkami Szczegóły
Akty prawne 07.02.2017 uchwała Nr 4/138/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę Szczegóły
Akty prawne 07.02.2017 uchwała Nr 4/137/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu wynagradzania ekspertów za wykonaną pracę polegającą na ocenie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.02.2017 uchwała Nr 4/136/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.02.2017 uchwała Nr 4/135/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie anulowania ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych − projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-019/16) Szczegóły
Akty prawne 07.02.2017 uchwała Nr 4/134/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie anulowania ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.5. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Projekty obejmujące wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz promocji gospodarczej regionu, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu (konkurs Nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-004/15) – perspektywa finansowa 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.02.2017 uchwała Nr 4/133/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
Akty prawne 07.02.2017 uchwała Nr 4/132/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla działań/poddziałań, w ramach których realizowane będą instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.02.2017 uchwała Nr 4/131/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Infrastruktura w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.02.2017 uchwała Nr 4/130/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Procedury zgłaszania i identyfikacji propozycji projektów zakładających utworzenie funduszu funduszy do zarządzania instrumentami finansowymi planowanymi do wdrożenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.02.2017 uchwała Nr 4/129/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektu dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: projekt pozakonkursowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.02.2017 uchwała Nr 4/128/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka” realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 07.02.2017 uchwała Nr 4/127/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2014-2018 zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka” realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 07.02.2017 uchwała Nr 4/126/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2016-2017 zadania pod nazwą „Budowa budynku restauracyjnego przy parkingu Muzeum Archeologicznego” realizowanego przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie Szczegóły
Akty prawne 07.02.2017 uchwała Nr 4/125/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu załadunkowego oraz samochodu osobowo-dostawczego” realizowanego przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie Szczegóły
Akty prawne 07.02.2017 uchwała Nr 4/124/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Budowa budynku restauracyjnego przy parkingu Muzeum Archeologicznego” realizowanego przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie Szczegóły
Akty prawne 07.02.2017 uchwała Nr 4/123/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy” realizowanego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 07.02.2017 uchwała Nr 4/122/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie organizacji w województwie kujawsko-pomorskim naboru propozycji operacji na 2017 r. do realizacji w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 Szczegóły