Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/59/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie akceptacji założeń projektu przygotowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w ramach Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/58/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2017 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/57/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2017 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 uchwała Nr 3/56/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2017 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 31.01.2017 uchwała Nr 3/55/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Kujawsko-Pomorski Fred goes net” Szczegóły
Akty prawne 31.01.2017 uchwała Nr 3/54/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Świetlik uczy i bawi” Szczegóły
Akty prawne 31.01.2017 uchwała Nr 3/53/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 31.01.2017 uchwała Nr 3/52/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Radość życia” Szczegóły
Akty prawne 31.01.2017 uchwała Nr 3/51/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu na zawarcie kolejnych umów najmu aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 31.01.2017 uchwała Nr 3/50/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504C Trzebień – Nekla – Bydgoszcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej od Kotomierza do Nekli Szczegóły
Akty prawne 31.01.2017 uchwała Nr 3/49/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Wiąg, gmina Świecie Szczegóły
Akty prawne 31.01.2017 uchwała Nr 3/48/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502C Kotomierz – Dobrcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej Szczegóły
Akty prawne 31.01.2017 uchwała Nr 3/47/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo – Sadki Szczegóły
Akty prawne 31.01.2017 uchwała Nr 3/46/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg powiatowych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 27.01.2017 uchwała Nr 2/45/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-060/16 Szczegóły
Akty prawne 27.01.2017 uchwała Nr 2/44/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.03-IZ.00-04-046/16 Szczegóły
Akty prawne 27.01.2017 uchwała Nr 2/43/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł oraz Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych co najmniej 1 mln zł, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16 Szczegóły
Akty prawne 27.01.2017 uchwała Nr 2/42/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł oraz Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych co najmniej 1 mln zł, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16) Szczegóły
Akty prawne 27.01.2017 uchwała Nr 1/26/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin” przygotowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ramach Działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 24.01.2017 uchwała Nr 2/41/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedziny Infrastruktura edukacyjna nr 20 Szczegóły