Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.01.2017 uchwała Nr 2/40/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedziny Infrastruktura ochrony zdrowia nr 16 Szczegóły
Akty prawne 24.01.2017 uchwała Nr 2/39/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedziny Infrastruktura społeczna nr 17 Szczegóły
Akty prawne 24.01.2017 uchwała Nr 2/38/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 24.01.2017 uchwała Nr 2/36/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektów dotyczących udzielania wsparcia na koszty bieżące i animację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Szczegóły
Akty prawne 24.01.2017 uchwała Nr 2/35/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.01.02-IZ.00-04-059/16 Szczegóły
Akty prawne 24.01.2017 uchwała Nr 2/34/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego dla Administracji oraz Rejestracji WPZP przy ul. Sułkowskiego 58A w Bydgoszczy” realizowanego przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.01.2017 uchwała Nr 2/33/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach WC dla personelu i administracji w budynku WPZP przy ul. Sułkowskiego 58A w Bydgoszczy” realizowanego przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.01.2017 uchwała Nr 2/32/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 24.01.2017 uchwała Nr 2/31/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 24.01.2017 uchwała Nr 2/30/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Szczegóły
Akty prawne 24.01.2017 uchwała Nr 2/29/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu Nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-001/16 dla Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w ramach Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 24.01.2017 uchwała Nr 2/28/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej pn. „Oni tworzyli naszą historię” oraz przyjęcia jego regulaminu Szczegóły
Akty prawne 24.01.2017 uchwała Nr 2/27/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 1/25/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny w ramach konkursu Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-020/16 Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 1/24/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny w ramach konkursu Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-033/16 Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2076/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2075/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Zakupy inwestycyjne” Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2074/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2073/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2072/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły