Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2071/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2070/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2069/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2068/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2067/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2066/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2065/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2063/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedziny Ochrona przeciwpowodziowa nr 9 Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2062/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedziny Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna nr 7 Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2061/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedziny Infrastruktura B+R nr 1 Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2060/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedziny Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach nr 2 Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2059/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedziny Infrastruktura drogowa nr 14 Szczegóły
Akty prawne 16.01.2017 uchwała Nr 1/23/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez samorząd województwa za IV kwartał 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/22/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, Schematu: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-076/16) Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/21/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-067/16) Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/20/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kruszwica Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/19/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Gimnazjalnej 2 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/18/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Warszawskiej 11 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/17/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pn. „Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji” przygotowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w ramach Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/16/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły