Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/15/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/14/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/13/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020” Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/12/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie trybu opracowania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/11/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego planu działań na rzecz realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/10/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/9/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/8/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu ogólnych kryteriów wyboru projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/7/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/6/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia we Włocławku, ul. Bechiego 2 będącego w trwałym zarządzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/5/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/4/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie obiektu inżynierskiego – mostu wraz z drogami dojazdowymi w ramach rozbudowy drogi powiatowej 1514C Mąkowarsko – Sokole Kuźnica – Koronowo w Krówce Leśnej Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/3/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie mostu JNI1016498 w miejscowości Rudaw wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2124C Ruziec – Paliwodzizna – Nowa Wieś od km 2+700 do km 11+198 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/2/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Droga Trzeposka na odcinku od ul. Żółkiewskiego do ul. Pająkowskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/1/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – zadanie nr 43 Budowa ścieżki rowerowej w ul. Malczewskiego, Droga Jeziorna Szczegóły
Akty prawne 11.01.2017 uchwała Nr 48/1902/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-018/16 Szczegóły
Akty prawne 11.01.2017 uchwała Nr 51/2064/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu dokumentacji projektowych dla dróg wojewódzkich w ramach realizacji III grupy Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 11.01.2017 uchwała Nr 51/2058/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 11.01.2017 uchwała Nr 50/2028/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-012/16 Szczegóły
Akty prawne 11.01.2017 uchwała Nr 50/2027/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły