Typ Data Tytuł
Artykuł 27.12.2018 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 17-29.11.2018 r. Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 1-16.11.2018 r. Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 1-31.10.2018 r. Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 22-30.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 12-21.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 28.07.-11.09.2018 r. Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 uchwała Nr 36/1752/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia dużego projektu „Modernizacja, remont i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 uchwała Nr 36/1751/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wyrażenia woli przedłożenia do Komisji Europejskiej informacji na temat dużego projektu „Modernizacja, remont i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu”, realizowanego z udziałem środków EFRR Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 uchwała Nr 36/1750/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie przyznania nagród, za udział w konkursach na Najładniejszy Wieniec Tradycyjny i Najładniejszy Wieniec Współczesny lub Ozdobę Dożynkową, podczas Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Toruńskiej w Wąbrzeźnie w dniu 2 września 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 uchwała Nr 36/1749/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 uchwała Nr 36/1748/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 uchwała Nr 36/1747/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-234/18) Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 uchwała Nr 36/1746/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-214/18) Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 uchwała Nr 36/1745/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 26/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie i rozwój koszykówki w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1744/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „12 Wojewódzki Zlot Aktywnych Krajoznawców w Bydgoszczy” Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1743/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie organizacji przez Województwo Kujawsko-Pomorskie konkursu „Najlepszy Produkt Spożywczy Pomorza i Kujaw 2018” Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1742/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim konkursu „SOŁTYS ROKU 2018” Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1741/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu kar umownych Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1740/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 uchwała Nr 36/1739/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły