Typ Data Tytuł
Artykuł 25.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 30/TZ/2020 w dniu 23 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kruszwica – Inowrocław wraz ze stacją gazową, założenie obejmuje skrzyżowanie gazociągu z linią kolejową 131 Chorzów Batory – Tczew km 313 + 830, na dz. nr 25, obręb 0007 Inowrocław, gmina Miasto Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 29/TZ/2020 w dniu 23 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gajewo, na dz. nr: 51/3, 101/1, 101/2, obręb 0001 Gajewo, gmina Nowe. Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 28/TZ/2020 w dniu 23 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV na dz. nr 594/2, obręb 0001 Szubin, celem przyłączenia instalacji budynków mieszkalnych w Szubinie, przy ul. ks. Władysława Mączkowskiego (dz. nr: 743/1 i 742/2), gmina Szubin. Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 48/CP/2020 w dniu 23 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na dz. nr: 20, 19, 79, 390, 188/2, 78, 419/1, 17/10, 17/3, 17/7, 427/1, 13/4, 17/9, 13/5, 419/4, 419/5, 420/2, 419/7, 419/8, 422/2, 418/2, 428/1, 1175, 17/5, obręb Strzelno oraz na dz. nr: 125/2, 106/2, 103/2, 125/3, 125/1, 65, obręb Bławaty, gmina Strzelno. Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 47/CP/2020 w dniu 23 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej (linii kablowej) 110 kV dla zasilania podstacji trakcyjnej Wielkie Gacno, stanowiącej element infrastruktury elektroenergetycznej realizowanej na potrzeby elektryfikacji modernizowanej linii kolejowej nr 201 relacji Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port wraz z towarzyszącą siecią (linią) optotelekomunikacyjną na terenie działek położonych w obrębach ewidencyjnych: Lisiny (gmina Śliwice), Małe Gacno, Zielonka, Brzozie, Suchom-Lisiny, Wysoka (gmina Cekcyn). Szczegóły
Artykuł 23.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 46/CP/2020 w dniu 16 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na dz. nr: 103/13, 65, obręb Bławaty oraz na dz. nr 390, obręb Strzelno, gmina Strzelno. Szczegóły
Artykuł 24.07.2020 Konsultacje projektu Strategii 2030 Szczegóły
Artykuł 20.05.2020 Prace nad Strategią 2030 – karty informacyjne o środowisku Szczegóły
Artykuł 14.03.2019 Raport z realizacji Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.10.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania, druku oraz dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie kujawsko-pomorskim. Szczegóły
Artykuł 30.07.2018 Prace nad nowym Planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – karty informacyjne o środowisku Szczegóły
Artykuł 26.07.2018 Wdrażanie Polityki Spójności Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim – 2018 rok Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Zapytanie ofertowe na usługę analizy uwarunkowań funkcjonowania drogi wodnej Odra-Wisła i dostosowania jej do wymogów Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych europejskiego znaczenia (Konwencji AGN) oraz charakterystyki towarowych jednostek pływających po polskich rzekach i kanałach, w tym jednostek przystosowanych do zróżnicowanych warunków nawigacyjnych. Szczegóły
Artykuł 19.06.2018 Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia obejmującego wykonanie opracowania pt. „Analiza potencjałów endogenicznych województwa kujawsko-pomorskiego w ramach osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (PI 8b) RPO WK-P 2014-2020” Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Raport z realizacji Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 za okres IV kwartał 2016 r. – 2017 r. Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Prace nad nowym Planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisany Szczegóły
Artykuł 08.02.2017 SPROSTOWANIE – Wyrażenie opinii na temat zmian Kontraktu Terytorialnego możliwe do 10 lutego 2017 roku Szczegóły