Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 28.07.2017 Karta informacyjna 484/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.07.2017 Karta informacyjna 487/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.07.2017 Karta informacyjna 485/2017 Szczegóły
Artykuł 28.07.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Pani Marii Ćwiertnia prowadzącej Gospodarstwo Rolne w Broniewie, na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych ze studni nr 3 zlokalizowanej na działce nr 303/1, obręb ewid. Broniewo, odprowadzenie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody oraz wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych gospodarstwa do rowu melioracyjnego ZS-1 (działka nr 263/2 i 74/1 obręb ewid. Broniewo). Szczegóły
Artykuł 28.07.2017 Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2017 roku, znak: ŚG-I-W.7222.14.2015.AK – pozwoleniu zintegrowanym – udzielonym na eksploatację instalacji do chowu drobiu – brojlera kurzego – Fermy Drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Borucin Kolonia, gmina Osięciny, powiat radziejowski. Szczegóły
Artykuł 28.07.2017 Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.13.2015.AK – umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji – pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu drobiu – brojlera kurzego – Fermy Drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Drzycim, gmina Drzycim, powiat świecki i wygaszenie pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2009 roku, znak: ŚG.I.ak.760-1/13/08. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.07.2017 Karta informacyjna 483/2017 Szczegóły
Artykuł 27.07.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Tomasza Beta prowadzącego Gospodarstwo Rolne, Zdzisławin 8, 87-865 Izbica Kujawska, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Andrzeja Schmidta w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w wyniku eksploatacji Fermy Drobiu w miejscowości Zdzisławin, gmina Izbica Kujawska. Szczegóły
Artykuł 27.07.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Katyńskiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne nowoprojektowanej linii elektroenergetycznej napowietrznej 400 kV relacji Grudziądz– Pelplin – Gdańsk Przyjaźń przez rzekę Wisłę w km 844+900 oraz na wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią na terenie następujących działek: 578/1, 575, 573, 572, 571, 570, 501, 502, 503 i 504 obręb Wielki Wełcz; 245, 158, 156, 205, 232, 206, 153, 198 i 154 obręb Mątawy. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.07.2017 Karta informacyjna 482/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.07.2017 Karta informacyjna 481/2017 Szczegóły
Artykuł 27.07.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Piotra Szeflera w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Drwęcy w km 0+680 przewodem wodociągowym, przekroczenie rzeki Drwęcy w km 0+683 i 0+686 rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 526 obręb Toruń i dz. nr 399 obręb Złotoria, budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu wraz z uzbrojeniem na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią na terenie dz. nr 529 obręb 61 Toruń i dz. nr 26/5 obręb Złotoria, w ramach przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla gminy Obrowo”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.07.2017 Karta informacyjna 480/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.07.2017 Karta informacyjna 479/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.07.2017 Karta informacyjna 478/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2017 Karta informacyjna 477/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2017 Karta informacyjna 476/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2017 Karta informacyjna 475/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2017 Karta informacyjna 474/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2017 Karta informacyjna 473/2017 Szczegóły