Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2017 Karta informacyjna 423/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2017 Karta informacyjna 422/2017 Szczegóły
Artykuł 10.07.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla SOLBET Sp. z o. o. w Solcu Kujawskim na wydobywanie żwiru, piasku i pospółki z koryta rzeki Wisły w rejonie Solca Kujawskiego, na odcinku od km 759+550 do km 759+850 (działka nr 303, obręb ewidencyjny Toporzysko) oraz wygaszenie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.01.2013 r., znak: ŚG-IV.ab.7322.99.2011.2012. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2017 Karta informacyjna 420/2017 Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Wniosek w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.16.2014.AMK, udzielającego pozwolenia zintegrowanego dla CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, na eksploatację Instalacji do wytwarzania energii i paliw, do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, wraz z instalacjami towarzyszącymi, powiązanymi technologicznie, zlokalizowanych na terenie Zakładu Produkcyjnego SODA-MĄTWY w Inowrocławiu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2017 Karta informacyjna 416/2017 Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 naboru wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 dla osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.5 Ochrona przyrody, Priorytetu 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także przez program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę, Celu szczegółowego: Wzmocniony mechanizm ochrony różnorodności biologicznej w regionie, Schematu: Inwestycje w zakresie zwiększania ochrony przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.07.2017 Karta informacyjna 419/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.07.2017 Karta informacyjna 417/2017 Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie magistralą wodociągową: w miejscowości Otłoczyn gm. Aleksandrów Kujawski – Kanału Brzoza w km 5+190; w miejscowości Wołuszewo gm. Aleksandrów Kujawski – rzeki Tążyny w km 1+433, kanału ulgi do przepompowni Wołuszewo w km 0+880 i wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej w km 10+876 oraz wykonanie robót ziemnych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na terenie gminy Wielka Nieszawka, obręb Brzoza i na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, obręby Otłoczyn i Wołuszewo, w ramach przedsięwzięcia „Magistrala wodociągowa z Torunia do Ciechocinka”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2017 Karta informacyjna 415/2017 Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 ARKEMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 19A, 02-674 Warszawa Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „DRABEX”, ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 Wniosek Pana Mariana Chojnickiego, 87-705 Siniarzewo o wydanie decyzji – zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej w miejscowości Silno, gmina Obrowo, powiat toruński. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2017 Karta informacyjna 414/2017 Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 ANWIL S.A., ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2017 Karta informacyjna 394/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2017 Karta informacyjna 393/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2017 Karta informacyjna 392/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2017 Karta informacyjna 391/2017 Szczegóły