Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2017 Karta informacyjna 174/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2017 Karta informacyjna 173/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2017 Karta informacyjna 172/2017 Szczegóły
Artykuł 10.04.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek CIRCLE K Polska Sp. z o. o. w Warszawie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędu, z ujęcia zlokalizowanego na terenie Miejsca Obsługi Podróżnych MOP Lubień Południe przy autostradzie A-1 (działka nr 8, obręb ewid. 0035 Szewo-Grabina, gm. Lubień Kujawski. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.04.2017 Karta informacyjna 170/2017 Szczegóły
Artykuł 10.04.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Drwęcy: w km 13+179 przewodem wodociągowym, w km 13+176 i 13+173 rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej oraz budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z uzbrojeniem na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w Krobii i Jedwabnie gm. Lubicz, w ramach przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla gminy Obrowo”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.04.2017 Karta informacyjna 169/2017 Szczegóły
Artykuł 07.04.2017 Wydanie decyzji przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.2.23.2016.AK, tj. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Samszyce 26, 88-220 Osięciny. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 168/2017 Szczegóły
Artykuł 07.04.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GDDKiA, działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: rowu drogowego infiltracyjnego przy drodze DD36B pomiędzy km 0+020, a 0+717 tej drogi oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu (poprzez rów drogowy infiltracyjny znajdujący się przy drodze DD36B na działkach nr ewid. 23, 10/1 obręb Białe Błota) z terenu ulicy Przy Lesie w Lisim Ogonie, przebudowywanej w ramach inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku: od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 167/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 1260/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 1259/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 996/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 994/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 991/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 990/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 988/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 987/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 986/2016 Szczegóły