Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2017 Karta informacyjna 23/2017 Szczegóły
Artykuł 27.01.2017 „Plan działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu” uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXVIII/493/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. (Załącznik nr 1), wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 (Załącznik nr 2) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 r. poz. 353 ze zm.). Szczegóły
Artykuł 27.01.2017 „Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu – aktualizacja” uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXVIII/494/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. (Załącznik nr 1), wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 (Załącznik nr 2) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 r. poz. 353 ze zm.). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.01.2017 Karta informacyjna 21/2017 Szczegóły
Artykuł 25.01.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 19.01.2017 r., znak: ŚG-I-W.7322.165.2016 dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w ramach realizacji inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 4 części – część 2 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km” – odcinek 4 na wykonanie urządzeń wodnych – budowę rowów drogowych nieszczelnych pomiędzy km 14+670 a 21+890 drogi S5. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.01.2017 Karta informacyjna 1302/2016 Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Iwony i Błażeja Kopczyńskich w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych lub roztopowych z terenu fermy trzody chlewnej w Starych Rybitwach gm. Bobrowniki, wylotem zlokalizowanym na działce nr 51/26 obręb 0008 Stare Rybitwy. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2017 Karta informacyjna 14/2017 Szczegóły
Artykuł 13.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Anny Frischke-Szulc, prowadzącej Gospodarstwo Rolne, Makowiska 12, 86-050 Solec Kujawski w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Fermy Drobiu w Cielu zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 183/26, obręb Ciele 6, 86-005 Białe Błota. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.01.2017 Karta informacyjna 10/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.01.2017 Karta informacyjna 7/2017 Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek HYDRO-VACUUM S.A. w Grudziądzu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni nr 1b, 2a i 3 oraz ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej wokół ww. studni zlokalizowanych na terenie zakładu w Grudziądzu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2017 Karta informacyjna 8/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.01.2017 Karta informacyjna 6/2017 Szczegóły
Artykuł 09.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GDDKiA, działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu brzegowego zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Brda w km 27+263, na działce 406/2 w gminie Osielsko, obręb Bożenkowo w związku z realizacją inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku: od węzła „Aleksandrowo” (z węzłem) do węzła „Tryszczyn” (z węzłem) o długości około 14,7 km”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.01.2017 Karta informacyjna 5/2017 Szczegóły
Artykuł 05.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek EDF Toruń S. A., ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Elektrociepłowni EDF Toruń – EC1. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.01.2017 Karta informacyjna 4/2007 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.01.2017 Karta informacyjna 719/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.01.2017 Karta informacyjna 720/2016 Szczegóły