Typ Data Tytuł
Artykuł 05.10.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o. o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do wód rzeki Wisły, wylotem W66 w km 779+690, ścieków komunalnych z części Aglomeracji Bydgoszcz oczyszczonych na urządzeniach oczyszczalni ścieków „Fordon” oraz w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji pozwolenia wodnoprawnego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2005 r., znak: WSiR-III-EŚ/6811/18/05 zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2008 r., znak: ŚG-I.ab.6213-19/08 i z dnia 29 listopada 2012 r., znak: ŚG-IV.7322.46.2012.AB Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2016 Karta informacyjna 345/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2016 Karta informacyjna 337/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2016 Karta informacyjna 336/2016 Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek INOFAMA S.A. w Inowrocławiu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu Zakładu do rowu melioracyjnego (ziemi) wylotem zlokalizowanym na działce nr 8 obręb ewid. 0004 m. Inowrocław. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2016 Karta informacyjna 335/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2016 Karta informacyjna 334/2016 Szczegóły
Artykuł 23.09.2016 Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 22.09.2016 r., znak: ŚG-I-W.7322.124.2016 dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna na wykonanie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo bez przekroczenia rzeki Wisły i na odcinku przekroczenia rzeki Wisły oraz wykonanie demontażu linii elektroenergetycznej 220 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo bez odcinka przekroczenia rzeki Wisły i na odcinku przekroczenia rzeki Wisły w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 331/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 330/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 329/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 328/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 327/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 326/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 333/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 320/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 319/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 317/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 316/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 315/2016 Szczegóły