Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2018 Karta Informacyjna 886/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2018 Karta Informacyjna 67/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2018 Karta Informacyjna 78/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2018 Karta Informacyjna 423/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2018 Karta Informacyjna 438/2018 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 13.08.2018 Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2018 Karta Informacyjna 526/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2018 Karta Informacyjna 529/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2018 Karta informacyjna 562/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2018 Karta Informacyjna 561/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2018 Karta Informacyjna 468/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2018 Karta Informacyjna 460/2018 Szczegóły
Artykuł 13.08.2018 Wniosek w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.7.2013.AK ze zm. udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego w m. Zdzisławin, gm. Izbica Kujawska. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2018 Karta Informacyjna 382/2018 Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa 20 szt. koszy z żywnościowymi produktami tradycyjnymi i lokalnymi z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach realizacji projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały Sejmiku województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice). Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu i rozpoczęcie ich konsultacji Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2018 Karta Informacyjna 491/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2018 Karta Informacyjna 501/2018 Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. Euro: Wykonanie opracowania ogólnej charakterystyki Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego wraz z weryfikacją w terenie i uściśleniem przebiegu granicy przedmiotowego parku krajobrazowego oraz ewentualne wyłączenie wybranych obszarów z granic przedmiotowego parku krajobrazowego lub wskazanie obszarów, które nie podlegają zastosowaniu niektórych zakazów określonych w art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Szczegóły