Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 29.11.2017 Karta Informacyjna 801/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.11.2017 Karta Informacyjna 800/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.11.2017 Karta Informacyjna 793/2017 Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę Voucherów podróżnych na zorganizowany wypoczynek dla laureatów konkursu dla dziennikarzy i blogerów „Lubię tu być… na zielonym!” w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 21 listopada 2017 r., znak: ŚG-I-W.7322.98.2017 dla Gminy Łabiszyn, ul. Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn na: 1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące nad rzeką Noteć w km 116+410 rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej o średnicy 50 mm poprzez umieszczenie rurociągu tłocznego w rurze ochronnej stalowej o średnicy 100 mm x 5,6 mm umocowanej na przęśle istniejącego mostu jednoprzęsłowego nad rzeką Noteć. 2. Budowę kanalizacji sanitarnej na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Noteci na terenie działek o numerach ewid.: 470/1, 456/2, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464/3, 464/4, 464/5, 465/1, 465/2, 466/1, 466/2, 467/2, 468/8, 455/1, 515, 514, 456/1, 468/7 w miejscowości Łabiszyn zgodnie z postanowieniami decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 5 maja 2017 r., znak: NZB.Z.7500.9.2017.02. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2017 Karta Informacyjna 796/2017 Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Jan P., Włoszanowo, 88-430 Janowiec Wielkopolski na pobór wód podziemnych z utworów neogenu, ze studni nr 2 na ujęciu w Brudzyniu gm. Janowiec Wielkopolski, na potrzeby fermy trzody chlewnej w Puzdrowcu oraz ustanowienie terenu strefy ochrony bezpośredniej dla ww. studni. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2017 Karta Informacyjna 791/2017 Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Krzysztofa Śliwowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowo-Usługowa Krzysztof Śliwowski, ul. Wojska Polskiego 1A, 87-330 Jabłonowo Pomorskie na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 671/1 i 737, obręb 0017 Jabłonowo Pomorskie oraz wygaszenie decyzji pozwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2014 r., znak: ŚG-IV.7322.91.2013. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.11.2017 Karta Informacyjna 792/2017 Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Informacja o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice). Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 „Wykonanie badań telemetrycznych w ramach projektu pn.” Edukacja społeczności obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być… na zielonym! „ współfinansowanego ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIiŚ 2014-2020” Szczegóły
Artykuł 20.11.2017 METALCYNK Sp. z o.o., ul. Plażowa 6, 86-060 Prądocin Szczegóły
Artykuł 20.11.2017 Odlewnia Żeliwa Bydgoszcz Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.11.2017 Karta Informacyjna 785/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.11.2017 Karta Informacyjna 786/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.11.2017 Karta Informacyjna 784/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.11.2017 Karta Informacyjna 783/2017 Szczegóły
Artykuł 08.11.2017 „Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja” uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXXVII/621/17 z dnia 23 października 2017 r. (Załącznik nr 1), wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 (Załącznik nr 2) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r. poz. 1405 ze zm.). Szczegóły
Artykuł 08.11.2017 „Program ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja” uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXXVII/620/17 z dnia 23 października 2017 r. (Załącznik nr 1), wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 (Załącznik nr 2) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r. poz. 1405 ze zm.). Szczegóły