Typ Data Tytuł
Artykuł 07.11.2017 „Program ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja” uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXXVII/623/17 z dnia 23 października 2017 r. (Załącznik nr 1), wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 (Załącznik nr 2) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r. poz. 1405 ze zm.). Szczegóły
Artykuł 07.11.2017 „Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5” uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXXVII/622/17 z dnia 23 października 2017 r. (Załącznik nr 1), wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 (Załącznik nr 2) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r. poz. 1405 ze zm.). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.11.2017 Karta Informacyjna 747/2017 Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Zapytanie ofertowe na dostawę 20 szt. koszy z żywnościowymi produktami tradycyjnymi i lokalnymi z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach realizacji projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.10.2017 Karta Informacyjna 707/2017 Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 Określenie szacunkowej wartości zamówienia (zgodnie z art. 32 ust.1 do 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz.U. z 2017 roku, poz.1579) dotyczącego zadania pn. „Inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem planów ochrony parków krajobrazowych”. Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 Zapytanie ofertowe na dostawę 20 szt. koszy z żywnościowymi produktami tradycyjnymi i lokalnymi z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach realizacji projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2017 Karta Informacyjna 653/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2017 Karta Informacyjna 606/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2017 Karta Informacyjna 608/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2017 Karta Informacyjna 655/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2017 Karta Informacyjna 656/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2017 Karta Informacyjna 657/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2017 Karta informacyjna 658/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2017 Karta Informacyjna 659/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2017 Karta Informacyjna 676/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2017 Karta Informacyjna 642/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2017 Karta Informacyjna 603/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2017 Karta Informacyjna 605/2017 Szczegóły