Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 19.12.2017 Karta Informacyjna 901/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2017 Karta Informacyjna 874/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2017 Karta Informacyjna 873/2017 Szczegóły
Artykuł 07.12.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Tomasza Lewandowskiego, AUTO-HANDEL, ul. Waryńskiego 29, 87-860 Chodecz, na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chodczu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z punktem zbierania pojazdów samochodowych w miejscowości Lubieniec 37, gm. Chodecz. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2017 Karta Informacyjna 872/2017 Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pani Haliny Królikowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „ZŁOMSTAL” Halina Królikowska, Brylewo 1A, 88-231 Bytoń na odprowadzanie do stawu (działka nr ewid. 2/8 obręb Brylewo, gmina Bytoń) oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych pochodzących z zanieczyszczonych utwardzonych powierzchni stacji demontażu pojazdów i skupu złomu zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 2/2, 2/5 oraz części działki 2/8, obręb Brylewo, gmina Bytoń, o powierzchni F=0,2027 ha oraz wygaszenia decyzji pozwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2008 r., znak: ŚG.I.ab.6213-12/08. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2017 Karta Informacyjna 838/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2017 Karta Informacyjna 832/2017 Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Lafarge Cement S.A., ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz, na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z instalacji do przetwarzania odpadów i produkcji paliw alternatywnych w Wapiennie, gm. Barcin, do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.11.2017 Karta Informacyjna 801/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.11.2017 Karta Informacyjna 800/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.11.2017 Karta Informacyjna 793/2017 Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę Voucherów podróżnych na zorganizowany wypoczynek dla laureatów konkursu dla dziennikarzy i blogerów „Lubię tu być… na zielonym!” w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 21 listopada 2017 r., znak: ŚG-I-W.7322.98.2017 dla Gminy Łabiszyn, ul. Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn na: 1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące nad rzeką Noteć w km 116+410 rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej o średnicy 50 mm poprzez umieszczenie rurociągu tłocznego w rurze ochronnej stalowej o średnicy 100 mm x 5,6 mm umocowanej na przęśle istniejącego mostu jednoprzęsłowego nad rzeką Noteć. 2. Budowę kanalizacji sanitarnej na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Noteci na terenie działek o numerach ewid.: 470/1, 456/2, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464/3, 464/4, 464/5, 465/1, 465/2, 466/1, 466/2, 467/2, 468/8, 455/1, 515, 514, 456/1, 468/7 w miejscowości Łabiszyn zgodnie z postanowieniami decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 5 maja 2017 r., znak: NZB.Z.7500.9.2017.02. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2017 Karta Informacyjna 796/2017 Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Jan P., Włoszanowo, 88-430 Janowiec Wielkopolski na pobór wód podziemnych z utworów neogenu, ze studni nr 2 na ujęciu w Brudzyniu gm. Janowiec Wielkopolski, na potrzeby fermy trzody chlewnej w Puzdrowcu oraz ustanowienie terenu strefy ochrony bezpośredniej dla ww. studni. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2017 Karta Informacyjna 791/2017 Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Krzysztofa Śliwowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowo-Usługowa Krzysztof Śliwowski, ul. Wojska Polskiego 1A, 87-330 Jabłonowo Pomorskie na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 671/1 i 737, obręb 0017 Jabłonowo Pomorskie oraz wygaszenie decyzji pozwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2014 r., znak: ŚG-IV.7322.91.2013. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.11.2017 Karta Informacyjna 792/2017 Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Informacja o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice). Szczegóły