Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 03.10.2017 Karta Informacyjna 587/2017 Szczegóły
Artykuł 03.10.2017 MONDI ŚWIECIE S.A – oczyszczalnia ścieków ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.10.2017 Karta Informacyjna 581/2017 Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 Wydanie decyzji przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.2.29.2016, tj. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Silno, gmina Obrowo. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2017 Karta Informacyjna 579/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2017 Karta Informacyjna 577/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2017 Karta Informacyjna 559/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2017 Karta Informacyjna 569/2017 Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 Informacja o konsultacjach społecznych, dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie okreslenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja. Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 Informacja o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10-aktualizacja. Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 Decyzja − pozwolenie wodnoprawne i postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji, wydanej dla Pani Marii Ćwiertnia, na pobór wód podziemnych z utworów neogenu ze studni nr 3 zlokalizowanej na działce nr 303/1, obręb ewid. Broniewo, odprowadzenie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych gospodarstwa do rowu melioracyjnego ZS-1 (działka nr 263/2 i 74/1 obręb ewid. Broniewo). Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5. Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 Informacja o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10-aktualizacja. Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2017 r., znak: ŚG-I-W.7322.109.2016, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego ENEA WYTWARZANIE Sp. z o. o., Świerże Górne, 26-900 Kozienice na szczególne korzystanie z wód obejmujące: piętrzenie wód rzeki Wdy za pomocą istniejącej zapory ziemnej; retencjonowanie wody w zbiorniku retencyjnym, zwanym Zbiornikiem Gródek; pobór wód zgromadzonych w Zbiorniku Gródek do elektrowni wodnej Gródek; korzystanie do celów energetycznych z wód rzeki Wdy. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2017 Karta Informacyjna 571/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.09.2017 Karta Informacyjna 576/2017 Szczegóły
Artykuł 26.09.2017 Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2017 roku, znak: ŚG-I-W.7222.12.2015.AK udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego – Fermy Drobiu zlokalizowanej w miejscowości Pieńki Kościelskie, gmina Osięciny, powiat radziejowski. Szczegóły
Artykuł 26.09.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla KOM-ROL Kobylniki Sp. z o.o. w Kobylnikach, na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do ziemi, za pośrednictwem studni chłonnej, wód opadowych lub roztopowych z terenu fermy w Szarleju, gm. Kruszwica. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.09.2017 Karta Informacyjna 570/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.09.2017 Karta Informacyjna 574/2017 Szczegóły