Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 06.10.2017 Karta Informacyjna 585/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.10.2017 Karta Informacyjna 598/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.10.2017 Karta Informacyjna 599/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.10.2017 Karta Informacyjna 585/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.10.2017 Karta Informacyjna 590/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.10.2017 Karta Informacyjna 589/2017 Szczegóły
Artykuł 04.10.2017 Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.6.2017, tj. zmiana pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.27.2013.MC ze zm. dla MONDI ŚWIECIE S.A., w związku z eksploatacją instalacji: do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych oraz do produkcji papierów i tektury; elektrociepłowni (EC); składowiska odrzutu pokaustyzacyjnego; składowiska żużla i popiołu; zlokalizowanej przy ul. Bydgoskiej 1 w Świeciu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.10.2017 Karta Informacyjna 531/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.10.2017 Karta Informacyjna 584/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.10.2017 Karta Informacyjna 587/2017 Szczegóły
Artykuł 03.10.2017 MONDI ŚWIECIE S.A – oczyszczalnia ścieków ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.10.2017 Karta Informacyjna 581/2017 Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 Wydanie decyzji przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.2.29.2016, tj. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Silno, gmina Obrowo. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2017 Karta Informacyjna 579/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2017 Karta Informacyjna 577/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2017 Karta Informacyjna 559/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2017 Karta Informacyjna 569/2017 Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 Informacja o konsultacjach społecznych, dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie okreslenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja. Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 Informacja o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10-aktualizacja. Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 Decyzja − pozwolenie wodnoprawne i postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji, wydanej dla Pani Marii Ćwiertnia, na pobór wód podziemnych z utworów neogenu ze studni nr 3 zlokalizowanej na działce nr 303/1, obręb ewid. Broniewo, odprowadzenie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych gospodarstwa do rowu melioracyjnego ZS-1 (działka nr 263/2 i 74/1 obręb ewid. Broniewo). Szczegóły