Typ Data Tytuł
Artykuł 19.09.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.01.2015 r., znak: ŚG-IV.7322.60.2014, udzielającej Toruńskiem Wodociągom Sp. z o. o. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie ścieków komunalnych pochodzących z terenu miasta Torunia i aglomeracji toruńskiej do rzeki Wisły. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2017 Karta Informacyjna 558/2017 Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Miejskim Wodociągom i Oczyszczalni Sp. z o. o. w Grudziądzu, na likwidację urządzeń wodnych, tj. studni 15B, 16B, 18A, 26C, zlokalizowanych na terenie komunalnego ujęcia wody, na działkach nr 3/2 i 5, obręb ewid. m. Grudziądz. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2017 Karta Informacyjna 556/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2017 Karta Informacyjna 560/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2017 Karta Informacyjna 561/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2017 Karta Informacyjna 563/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2017 Karta Informacyjna 554/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2017 Karta Informacyjna 553/2017 Szczegóły
Artykuł 18.09.2017 Wniosek o wydanie decyzji zmiany pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2017 r., znak: ŚG-I-G.7222.7.2017/MB, wydanego dla ECO-POL Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w m. Małociechowo, gm. Pruszcz. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2017 Karta Informacyjna 550/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.09.2017 Karta Informacyjna 547/2017 Szczegóły
Artykuł 14.09.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Usług Miejskich Sp. z o. o. w Chełmnie na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Osnowie gmina Chełmno, do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie oraz wygaszenie decyzji pozwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2017 r., znak: ŚG-I-W.7322.29.2017. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.09.2017 Karta Informacyjna 551/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.09.2017 Karta informacyjna 549/2017 Szczegóły
Artykuł 14.09.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Toruńskim Wodociągom Sp. z o. o., na budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z uzbrojeniem na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w miejscowości Złotoria, w ramach przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla gminy Obrowo”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.09.2017 Karta Informacyjna 548/2017 Szczegóły
Artykuł 14.09.2017 Zapytanie ofertowe na usługę przygotowania projektu graficznego i druku broszur edukacyjnych, plakatów i naklejek informacyjnych dotyczących podniesienia świadomości ekologicznej oraz wiedzy na temat obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego wśród dzieci i młodzieży Szczegóły
Artykuł 12.09.2017 O zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej Decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.7.2017, stanowiąca zmianę pozwolenia zintegrowanego wydanego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.16.2014.AMK dla CIECH Soda Polska S.A., w związku z eksploatacją Instalacji do wytwarzania energii i paliw, do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, wraz z instalacjami towarzyszącymi, powiązanymi technologicznie, zlokalizowanych na terenie Zakładu Produkcyjnego SODA-MĄTWY w Inowrocławiu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2017 Karta Informacyjna 532/2017 Szczegóły