Typ Data Tytuł
Artykuł 09.08.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gdańsk Transport Company S.A. w Sopocie, na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z autostrady A1 na odcinku III Lisewo – Lubicz (w km 114+000 – 141+018) do wód powierzchniowych (Struga Toruńska) i do ziemi oraz wygaszenia decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.12.2007 r., znak: WSiRiRW-III-EŚ/6811/21/07, w zakresie odprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z autostrady A-1 Nowe Marzy-Czerniewice, odcinek III Lisewo-Lubicz od km 114+000 do km 141+018. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.08.2017 Karta informacyjna 499/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.08.2017 Karta Informacyjna 497/2017 Szczegóły
Artykuł 09.08.2017 o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej Decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.2.2017, tj. zmianie pozwolenia zintegrowane wydanego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2015r., znak: ŚG-IV.7222.21.2013.AMK dla Solvay Advanced Silicas Poland Sp. z o.o. ul. Walczaka 25, 66-407 Gorzów Wielkopolski, w związku z eksploatacją instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki, zlokalizowanej we Włocławku, na terenie działek 22/1 (ul. Toruńska 380) oraz 19/5 (ul. Toruńska 382), obręb Azoty w obszarze przemysłowym Anwilu S.A. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.08.2017 Karta Informacyjna 498/2017 Szczegóły
Artykuł 09.08.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla „MD-PROECO” Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych CHEMWIK Sp. z o. o. w Bydgoszczy, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie instalacji do przetwarzania odpadów „MD-PROECO” Sp. z o. o. w Bydgoszczy zlokalizowanej na działce nr ewid. 7/367 w Bydgoszczy oraz stwierdzenia wygaśnięcia decyzji pozwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2013 r., znak: ŚG-IV.7322.47.2013. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.08.2017 Karta Informacyjna 502/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.08.2017 Karta Informacyjna 501/2017 Szczegóły
Artykuł 07.08.2017 Informacja o opracowaniu projektu „Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024″ Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.07.2017 Karta Informacyjna 418/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.07.2017 Karta Informacyjna 464/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.07.2017 Karta Informacyjna 467/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2017 Karta Informacyjna 408/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2017 Karta Informacyjna 458/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2017 Karta Informacyjna 457/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2017 Karta Informacyjna 455/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2017 Karta Informacyjna 436/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2017 Karta Informacyjna 435/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2017 Karta Informacyjna 456/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2017 Karta Informacyjna 434/2017 Szczegóły