Typ Data Tytuł
Artykuł 29.05.2017 Lafarge Cement S.A. – Oddział w Bielawach, 88-192 Piechcin Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o. ul. Parkowa 56, 86-300 Grudziądz Szczegóły
Artykuł 25.05.2017 PGE Energia Ciepła S.A., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy – EC Bydgoszcz II, ul. Energetyczna 1, 85-950 Bydgoszcz. Szczegóły
Artykuł 25.05.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Na określenie szacunkowej wartości zamówienia (zgodnie z art. 32 ust. 1 do 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz.Uz 2015 roku, poz. 2164) dotyczącego opracowania dokumentacji projektowych (ocena przyrodnicza z elementami audytu krajobrazowego dla 30 Obszarów Chronionego Krajobrazu) w postępowaniu o wartości poniżej 30.000 EUR”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.05.2017 Karta Informacyjna 293/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.05.2017 Karta Informacyjna 288/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.05.2017 Karta Informacyjna 275/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.05.2017 Karta Informacyjna 268/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.05.2017 Karta Informacyjna 267/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.05.2017 Karta Informacyjna 269/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.05.2017 Karta Informacyjna 274/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.05.2017 Karta Informacyjna 270/2017 Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Wydanie decyzji przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.18.2015.AK, tj. zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Radunek, 88-324 Jeziora Wielkie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.05.2017 Karta Informacyjna 273/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.05.2017 Karta Informacyjna 268/2017 Szczegóły
Artykuł 11.05.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne nad torem regatowym i rzeką Brdą w km 1+970 napowietrznej dwutorowej linii energetycznej 400 kV Jasiniec-Pątnów; przejście napowietrzną linią energetyczną nad kanałem A-Łęgnowo i nad prawobrzeżnym wałem przeciwpowodziowym kanału A-Łęgnowo; wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót związanych z budową linii energetycznej 400 kV Jasiniec-Pątnów na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na działkach nr 13/2, 1/1, 1/2 obręb ewid. 273, nr 4/2, 4/1 obręb ewid. 261, nr 1/2, 1/1 obręb ewid. 258, nr 11 obręb ewid. 259, nr 10, 7, 5/14, 5/10, 5/12 obręb ewid. 237 m. Bydgoszcz. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2017 Karta Informacyjna 247/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2017 Karta Informacyjna 248/2017 Szczegóły
Artykuł 11.05.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek „IRMET” Andrzej Figiela, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Kierzkowo do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.05.2017 Karta Informacyjna 234/2017 Szczegóły