Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2016 Karta Informacyjna 341/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.10.2016 Karta Informacyjna 340/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.10.2016 Karta Informacyjna 338/2016 Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Prezydenta Grudziądza z dnia 14 kwietnia 2008 r., znak: GK.7642-1/08, zmienionego decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2009 r., znak: ŚG.I.ed.7624/6/09 ze zm. dla Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o., ul. Parkowa 56, 86-300 Grudziądz w związku z eksploatacją instalacji do produkcji papieru lub tektury o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.10.2016 Karta Informacyjna 339/2016 Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek CIRCLE K Polska Sp. z o. o. w Warszawie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego zlokalizowanego na działce nr 8 obręb ewid. 0035 Szewo-Grabina, gm. Lubień Kujawski, służącego do ujmowania wód podziemnych na potrzeby Miejsca Obsługi Podróżnych MOP Lubień Południe przy autostradzie A1. Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r., znak: ŚG-I-G.7222.8.2016/MB – zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o., ul. K. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno, dla instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Lipno. Szczegóły
Artykuł 27.09.2016 Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania aktualizacji programów ochrony powietrza. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta Informacyjna 332/2016 Szczegóły
Artykuł 21.09.2016 Uchwała Nr 36/1454/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały określającej „Plan działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2016 Karta Informacyjna 325/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2016 Karta Informacyjna 324/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2016 Karta Informacyjna 323/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2016 Karta Informacyjna 322/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2016 Karta Informacyjna 312/2016 Szczegóły
Artykuł 16.09.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów infiltracyjnych chłonnych, zbiornika infiltracyjnego, wylotów brzegowych oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do wód i do ziemi częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wkry w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do 72+775”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.09.2016 Karta Informacyjna 311/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.09.2016 Karta Informacyjna 310/2016 Szczegóły
Artykuł 15.09.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania „Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, zad. IV, gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.09.2016 Karta Informacyjna 309/2016 Szczegóły