Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2016 Karta Informacyjna 170/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2016 Karta Informacyjna 169/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2016 Karta Informacyjna 168/2016 Szczegóły
Artykuł 24.06.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek STRUGA S.A. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie zakładu należącego do STRUGA S.A. w Jezuickiej Strudze. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Karta Informacyjna 201/2016 Szczegóły
Artykuł 24.06.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego poprzez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. regulację rowu melioracyjnego o nazwie Doprowadzalnik A wraz z wykonaniem przepustu w obrębie km 1+864 projektowanej drogi ekspresowej S-5, w gminie Szubin. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Karta Informacyjne 197/2016 Szczegóły
Artykuł 24.06.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek FLALIA Flavio Prandin, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze stacji demontażu i kasacji pojazdów w m. Płowce Drugie, gm. Radziejów, do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EMPEGIEK Sp. z o.o. w Radziejowie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Karta Informacyjna 198/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2016 Karta informacyjna 200/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2016 Karta informacyjna 199/2016 Szczegóły
Artykuł 17.06.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Katarzyny Lipskiej, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (drenażu rozsączającego), wprowadzanie do ziemi oczyszczonych ścieków bytowych oraz wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze stacji demontażu pojazdów w m. Borucinek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.06.2016 Karta Informacyjna 167/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.06.2016 Karta Informacyjna 164/2016 Szczegóły
Artykuł 17.06.2016 Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.27.2013.MC ze zm. dla MONDI ŚWIECIE S.A. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.06.2016 Karta Informacyjna 165/2016 Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Park Drobiarski Spółka z o.o. Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji – pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Dębionek, gmina sadki, powiat nakielski. Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2016 roku, znak ŚG-IV.7222.22.2014.SN dla D&R Dispersions and Resins Sp. z o. o., ul. Duninowska 9, 87-800 Włocławek na eksploatację instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych organicznych substancji chemicznych – tworzyw sztucznych, takich jak: polimery, syntetyczne włókna polimerowe i włókna oparte na celulozie, zlokalizowanej we Włocławku przy ul. Duninowskiej 9 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.06.2016 Karta Informacyjna 166/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.06.2016 Karta informacyjna 163/2016 Szczegóły