Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 19.05.2016 Karta informacyjna 130/2016 Szczegóły
Artykuł 19.05.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego poprzez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę rowu melioracyjnego o nazwie Rów Smolnicki wraz z infrastrukturą (wykonanie 4 przepustów, rozbiórka istniejącego przepustu) w obrębie km 5+260 − 5+500 projektowanej drogi ekspresowej S-5, w gminie Szubin. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.05.2016 Karta informacyjna 129/2016 Szczegóły
Artykuł 18.05.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o. o. w Grudziądzu na likwidację urządzenia wodnego, tj. studni nr 25b zlokalizowanej na terenie komunalnego ujęcia wody w Grudziądzu na działce nr ewid. 5, obręb 117. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.05.2016 Karta informacyjna 121/2016 Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Projekt programu ochrony środowiska przed hałasem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.03.2016 Karta informacyjna 83/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.03.2016 Karta informacyjna 84/2016 Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego, tj. wylotu do rzeki Gąsawka zlokalizowanego na działkach nr 661/1 oraz 715/3, obręb Szubin na wniosek Pana Stanisława Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Moto-Centrum Stanisław Zieliński w Szubinie. Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Informacja publiczna o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2016 roku, znak ŚG.IV.7222.15.2015.AMK – tj. o pozwoleniu zintegrowanym wydanym dla CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, w związku z eksploatacją Instalacji do produkcji sody i produktów sodopochodnych, składającej się z linii do produkcji sody kalcynowanej lekkiej i ciężkiej, sody oczyszczonej, chlorku wapnia, mas chłonnych, wapna posodowego, zlokalizowanej w Inowrocławiu, w obrębie 8, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 8/2, 7/1, 6/1, 5/2, 4/1, 2/1 (karta mapy 105), 18/2, 17/1, 16/1, 15/6, 14/5, 12/3, 11/2, 10/3, 9/3, 8/3, 7/1, 6/1, 5/1, 4, 3/1 (karta mapy 106), 1/1, 2/1, 3/1, 4, 5/1, 6/1, 7/1, 8/2, 9/2, 11/1 (karta mapy 107), 1/8,1/7 (karta mapy 108), 30/2, 28, 27, 24/6, 33, 21/3, 29, 16/1 (karta mapy 109), 1/61, 1/62 (karta mapy 111). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.03.2016 Karta informacyjna 82/2016 Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Wniosek Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych − studni nr 6b/A, 8b/A, 9b/A, na ujęciu wód podziemnych Mała Nieszawka Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2016 Karta informacyjna 65/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2016 Karta informacyjna 64/2016 Szczegóły