Typ Data Tytuł
Artykuł 07.03.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 19/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 r. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich” Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 7/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „WSPIERANIE PRAC WYCHOWAWCZYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE” Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 6/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „WSPIERANIE ZAJĘĆ ROZWOJOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”. Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Wyniki konkursu ofert nr 16/2019 pn. „Ochrona zdrowia psychicznego” Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Wyniki konkursu ofert nr 10/2019 pn. „Ochrona i promocja zdrowia” Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 5/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień” Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 4/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Artykuł 06.03.2019 Wyniki konkursu ofert nr 3/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 9/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej, pod nazwą: „WSPARCIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI NAD OSOBAMI PRZEWLEKLE CHORYMI” Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 8/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej, pod nazwą: „WSPIERANIE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ SENIORÓW” Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Oferta z dnia 20.02.2019 r. złożona w trybie uproszczonym (pozakonkursowym) na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania aktywizacji i integracji Społecznej seniorów Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2019 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2019 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej) Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2019 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV) Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2019 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2019 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2019 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.02.2019 Udzielanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w drodze otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.02.2019 Zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.02.2019 Wydawanie zezwoleń podmiotom leczniczym na prowadzenie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych Szczegóły