Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/305/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2015 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg wojewódzkich zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Włocławka Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg wojewódzkich zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Grudziądza Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia w województwie kujawsko-pomorskim – 2016 Rokiem Dziedzictwa Chrztu Polski Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/320/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/319/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/302/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/304/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027 Szczegóły
Artykuł 26.11.2015 protokół Nr XIII/15 z XIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 26 października 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/298/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 Obwieszczenie Nr XIV/1/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywąna lata 2018-2023” Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/294/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/290/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/291/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/292/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/293/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/295/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Brześć Kujawski Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/296/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/297/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia ich do kategorii drogi powiatowej Szczegóły