Typ Data Tytuł
Artykuł 27.09.2017 Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert nr 28/2017 Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Toruński Festiwal Nowego Cyrku – Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 OGŁOSZENIE NABORU PARTNERÓW Szczegóły
Artykuł 20.03.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie badania dotyczącego projektu „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2016” Szczegóły
Artykuł 15.12.2016 Zaproszenie do złożenia oferty – publikacja wkładki informacyjno-promocyjnej Szczegóły
Artykuł 28.11.2016 Zapytanie ofertowe – Produkty spożywcze na spotkania i szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WK-P Szczegóły
Artykuł 27.10.2016 Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno–budowlanej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych nad robotami budowlanymi mającymi na celu dostosowanie do wymogów przepisów przeciwpożarowych budynku internatu Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego przy ul. Opławiec 160 w Bydgoszczy, zgodnie z obowiązkami nałożonymi w postanowieniu Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej znak: WZ-5595/45/2010, z dnia 12 lutego 2010 r., które było przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZP.272.26.2016 (link: http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/dostosowanie-do-wymogow-przepisow-przeciwpozarowych-budynku-internatu-okregowego-osrodka-doksztalcania-zawodowego-przy-ul-oplawiec-160-w-bydgoszczy-zgodnie-z-obowiazkami-nalozonymi-w-postanowieniu-k-2/) Szczegóły
Artykuł 30.08.2016 Zapytanie ofertowe – usługa dostarczenia 2000 szt. tusz gęsi białej kołudzkiej wraz z ubojem i pakowaniem Szczegóły
Artykuł 06.07.2016 NABÓR PARTNERÓW – Organizacja imprez kulturalnych Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Zaproszenie do złożenia oferty Szczegóły