Baterie i akumulatory (sprawozdawczość).

UWAGA!
Od 1 stycznia 2020 r. sprawozdania (z wyłączeniem sprawozdania dotyczącego opłaty depozytowej) składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dotyczy sprawozdań za lata 2019 i nast.).

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia  24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach – do pobrania poniżej.

Ustawa określa:
1. wymagania dotyczące wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów;
2. zasady wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów;
3. zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Przepisy ustawy stosuje się do:
1. wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użycia oraz niezależnie od tego, czy stanowią przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów;
2. zużytych baterii i zużytych akumulatorów.Przepisów ustawy nie stosuje się do baterii i akumulatorów używanych w:
1. urządzeniach związanych z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej, broni, amunicji i sprzęcie wojennym, z wyjątkiem produktów, które nie są przeznaczone specjalnie do celów wojskowych;
2. urządzeniach przeznaczonych do wysyłania w przestrzeń kosmiczną.

Ustawa reguluje prawa i obowiązki podmiotów:
1. wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory;
2. dystrybuujących baterie lub akumulatory lub sprzęt;
3. zbierających, przetwarzających, dokonujących recyklingu lub unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
4. użytkujących baterie lub akumulatory.
Zgodnie z art. 5 ustawy o bateriach i akumulatorach w sprawach dotyczących zużytych baterii i zużytych akumulatorów w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

I. WPROWADZAJĄCY BATERIE I AKUMULATORY – obowiązki względem marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wprowadzającego.

Przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, wpisany do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, na podstawie art. 34 ust. 2, art. 35, art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 6 oraz art. 41 ust. 3 ustawy o bateriach i akumulatorach oraz art. 237 aa ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 ustawy o odpadach zobowiązany jest przedstawić w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy następujące rodzaje sprawozdań:
1. Sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów – do pobrania poniżej,
2. Sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne – do pobrania poniżej,
3. Wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów – do pobrania poniżej,
4. Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych – do pobrania poniżej wraz z:
– wykazem punktów zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych prowadzonych przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory, z którym wprowadzający baterie lub akumulatory zawarł umowę,
– wykazem miejsc odbioru, z których zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne.
5. Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania – do pobrania poniżej.
Wprowadzający baterie i akumulatory na podstawie art. 41 ust.2 zobowiązany jest do wpłacenia należnej opłaty produktowej na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

ZMIANY DOTYCZĄCE WPROWADZAJĄCYCH BATERIE I AKUMULATORY – dotyczy okresów sprawozdawczych począwszy od sprawozdań za 2015 rok.

Wprowadzający  baterie i akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu:
– baterie i akumulatory przenośne o łącznej masie ≤ 1 kg,
– baterie i akumulatory przemysłowe lub akumulatory samochodowe o łącznej masie ≤ 100 kg
może być zwolniony z obowiązku:
– osiągania wymaganego poziomu zbierania,
– opłaty produktowej,
– organizowania i finansowania, zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania,
– zawierania umowy ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory,
– zawierania umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
– składania wykazu zakładów przetwarzania.

Zwolnienie to ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa, w terminie do 15 marca każdego roku zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis oraz informację, których zakres został określony w przepisach (art. 4a ustawy o bateriach i akumulatorach).
Zgodnie z art. 4a ust. 2 ww. ustawy, przedsiębiorca ma obowiązek złożenia marszałkowi województwa w terminie do 15 marca każdego roku:
– zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 ze zm.),
– informacji, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, do których nie stosuje się przepisów o rachunkowości, także inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową przedsiębiorcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych.

Aktualny wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543).
Powyższy formularz znajduje się również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

http://www.uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php

Publiczne kampanie edukacyjne – ujednolicenie sposobu obliczania środków, które powinny zostać przeznaczone na finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych :

K = masa BiA (kg) x stawka (0,03zł/kg)

K – wysokość środków na kampanie edukacyjne
Masa BiA – masa baterii i akumulatorów wprowadzonych do obrotu w danym roku sprawozdawczym

Termin finansowania publicznych kampanii edukacyjnych:
– samodzielnie – do 1 marca za poprzedni rok kalendarzowy,
– wpłata na rachunek urzędu marszałkowskiego – do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Zwolnienie z finansowania publicznych kampanii edukacyjnych, w przypadku gdy wysokość środków, które wprowadzający jest obowiązany przeznaczyć na ten cel wynosi  ≤10 zł.
Możliwość scedowania wykonywania obowiązku w zakresie finansowania publicznych kampanii edukacyjnych oraz sporządzania sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne  na podmiot pośredniczący.
Obowiązek prowadzenia ewidencji obejmującej informacje o rodzaju i masie (bez ilości) wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów.

Podmiot pośredniczący:
– obowiązek uzyskania przed rozpoczęciem działalności wpisu do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
– obowiązek posiadania wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) lub z normą ISO 14001;
– wykonywanie obowiązków wprowadzającego baterie i akumulatory (łącznie z realizacją publicznych kampanii edukacyjnych) powinno odbywać się na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności (5 letni obowiązek przechowywania dokumentów).

II. ZBIERAJĄCY ZUŻYTE BATERIE LUB ZUŻYTE AKUMULATORY – obowiązki względem marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Zbierający zużyte baterie i zużyte akumulatory w terminie do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy na podstawie art. 59. ust 3 jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania zawierającego informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi na zawartą umowę – do pobrania poniżej.

ZMIANY DOTYCZĄCE ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTE BATERIE LUB ZUŻYTE AKUMULATORY – dotyczy okresów sprawozdawczych począwszy od sprawozdań za 2015 rok.

Sprawozdania sporządzane na podstawie ww. art. 59 ust. 3 składa wyłącznie zbierający zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne, który przekazuje zużyte baterie lub zużyte akumulatory bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania.
Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany do prowadzenia ewidencji (i przechowywania jej przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczy) obejmującej informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawartą umowę, oraz ewidencji zaświadczeń.
Przez masę zużytych baterii i zużytych akumulatorów należy rozumieć odpowiednio masę zużytych baterii lub zużytych akumulatorów zebranych bezpośrednio od użytkowników końcowych, z miejsc odbioru oraz zakładów przetwarzania (w rozumieniu o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) i przekazanych bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.
Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany wydać wprowadzającemu baterie lub akumulatory, z którym ma zawartą umowę, lub podmiotowi pośredniczącemu, z którym ma zawartą umowę, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, zaświadczenie o zebranych zużytych bateriach i/lub akumulatorach przenośnych – do pobrania poniżej.
Zbierający zużyte baterie lub/i akumulatory sporządza ww. zaświadczenie, w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje wprowadzający baterie lub akumulatory, lub podmiot pośredniczący, z którym ma podpisaną umowę, drugi jest przekazywany marszałkowi województwa, a trzeci pozostaje u zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory.

III. PROWADZĄCY ZAKŁAD PRZETWARZANIA ZUŻYTYCH BATERII LUB ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW – obowiązki względem marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów w terminie do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy na podstawie art. 64 ust. 5 ustawy o bateriach i akumulatorach zobowiązany jest do złożenia sprawozdania – do pobrania poniżej zawierającego informacje o:
– rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów,
– rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów,
– osiągniętych poziomach recyklingu,
– osiągniętych poziomach wydajności recyklingu.

ZMIANY DOTYCZĄCE PROWADZĄCEGO ZAKŁAD PRZETWARZANIA ZUŻYTYCH BATERII LUB ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW – dotyczy okresów sprawozdawczych począwszy od 2014 roku.

Dodatkowo prowadzący recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów w terminie do 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy, ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa sprawozdań w zakresie:
– wydajności recyklingu dla baterii i akumulatorów ołowiowo-kwasowych,
– wydajności recyklingu dla baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych,
– wydajności recyklingu dla innych baterii i akumulatorów.

Powyższy obowiązek wynika z art. 3 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku, a wymagane informacje należy przekazać na formularzach, których wzory stanowią odpowiednio załącznik nr IV, V i VI wspomnianego rozporządzenia – do pobrania poniżej.

W przypadku gdy proces recyklingu jest prowadzony przez kilka podmiotów, do sporządzenia i przedłożenia powyższych sprawozdań jest obowiązany pierwszy podmiot prowadzący recykling. Kolejni prowadzący recykling są obowiązani przekazać mu informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdań w terminie do 15 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.
Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów ma obowiązek wydania wprowadzającemu baterie lub akumulatory albo podmiotowi pośredniczącemu, z którym ma podpisaną umowę w terminie do 28 lutego za poprzedni rok kalendarzowy zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach – do pobrania poniżej.
Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów  sporządza ww. zaświadczenie w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje wprowadzający baterie lub akumulatory, lub podmiot pośredniczący, drugi jest przekazywany marszałkowi województwa, a trzeci pozostaje u prowadzącego zakład przetwarzania.

Zaświadczenie może być sporządzone zbiorczo w przypadku podmiotu pośredniczącego realizującego obowiązki w imieniu więcej niż jednego wprowadzającego.
Prowadzący zakład przetwarzania ma obowiązek prowadzenia dodatkowej ewidencji wydanych zaświadczeń.

IV. SPRZEDAWCA DETALICZNY BATERII KWASOWO-OŁOWIOWYCH LUB AKUMULATORÓW KWASOWO-OŁOWIOWYCH – obowiązki względem marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę sprzedawcy

Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych w terminie do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy na podstawie art. 56 ust. 2  jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa właściwego ze względu na siedzibę tego sprzedawcy, sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej – do pobrania poniżej.
Sprzedawca detaliczny zobowiązany jest przekazać nieodebraną w poprzednim roku kalendarzowym nieodebraną opłatę depozytową na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę sprzedawcy w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty.

ZMIANY DOTYCZĄCE SPRZEDAWCA DETALICZNY BATERII KWASOWO-OŁOWIOWYCH LUB AKUMULATORÓW KWASOWO-OŁOWIOWYCH – zmiany od stycznia 2015 r.

Sprzedawca detaliczny jest obowiązany do pobrania opłaty depozytowej przy sprzedaży baterii lub akumulatora samochodowego niebędącego przynależnością albo częścią składową innych urządzeń wyłącznie od kupującego niebędącego przedsiębiorcą (w przypadku, gdy kupujący przy zakupie nie przekazał mu zużytych baterii lub akumulatorów samochodowych).
Sprzedawca detaliczny nieodebraną opłatę depozytową przekazuje na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę sprzedawcy w terminie do 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty.
Stawka opłaty depozytowej wynosi 30 zł za sztukę baterii samochodowej lub akumulatora samochodowego.

Opłaty depozytowej nie pobiera sprzedawca baterii lub akumulatorów przemysłowych.

V.    NUMERY KONT BANKOWYCH
Wpłaty za opłaty z zakresu baterii i akumulatorów należy przekazywać na konta:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bank PKO BP S.A. Oddział 2 w Toruniu
60 1020 5011 0000 9702 0210 0089 – wpływy z opłaty produktowej – baterie i akumulatory
65 1020 5011 0000 9502 0210 0097 – wpływy z dodatkowej opłaty produktowej – baterie i akumulatory
08 1020 5011 0000 9402 0210 0105 – wpływy dot. kampanii edukacyjnych – baterie i akumulatory
13 1020 5011 0000 9202 0210 0113 – wpływy z opłaty depozytowej – baterie i akumulatory

W opisie przelewu należy podać:
– nazwę oraz regon lub nip płatnika,
– okres za który dokonywana jest wpłata,
– rodzaj opłaty:

BiA OPŁATA PRODUKTOWA
BiA DODATKOWA OPŁATA PRODUKTOWA
BiA KAMPANIA EDUKACYJNA
BiA OPŁATA DEPOZYTOWA

np. PHU ABC, ul. Zdecas, 87-100 Toruń, NIP: 9560000000, BiA OPŁATA DEPOZYTOWA za rok 2015

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian