Informacje publiczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.07.2021 Szacowanie wartości zamówienia na organizację działań informacyjnych oraz edukacyjnych w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów skierowanych do mieszkańców gmin Grantobiorców, realizowanych w ramach projektu pn. „Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”. Szczegóły
Artykuł 01.07.2021 Informacja o wszczęciu na żądanie Strony postępowania administracyjnego oraz o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2007 r., znak: WSRiRW/DW-I-EB/6618/2/07 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu brojlerów, zlokalizowanej w miejscowości Wiktoryn, gmina Waganiec, powiat aleksandrowski. Szczegóły
Artykuł 30.06.2021 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 roku, znak: ŚG-I-P.7222.2.7.2019, udzielającą pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej w miejscowości Redecz Krukowy, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski Szczegóły
Artykuł 14.06.2021 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2021 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.21.2020 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji cynkowania ogniowego, tj. instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanej na terenie zakładu Inter Metal Sp. z o.o. w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 150. Szczegóły
Artykuł 10.06.2021 Informacja publiczna o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek TARGET-FOOD Spółka z o.o. Czarne Błoto 41 A, 87-134 Zławieś Wielka, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią E.W. oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej w miejscowości Czarne Błoto, 87-134 Zławieś Wielka oraz wygaszenia obowiązujących pozwoleń zintegrowanych udzielonych decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2007 roku, znak: WSRiRW-III-JK/6618/09/07 ze zm. oraz z dnia 17 września 2007 roku, znak: WSRiRW-III-JK/6618/08/07 ze zm., na eksploatację dwóch odrębnych instalacji do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanych w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka, powiat toruński. Szczegóły
Artykuł 09.06.2021 Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego ANWIL S.A. ul. Toruńska 2222, 87-805 Włocławek, decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2011 r., znak: ŚG.I.mc.7624/43/10 ze zm., na eksploatację instalacji wchodzących w skład Obszaru Produkcji Tworzyw Sztucznych ANWIL S.A. Szczegóły
Artykuł 07.06.2021 Wniosek w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.6.2016.AJ udzielającej LAFARGE CEMENT S.A. ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz – Oddział w Bielawach, 88-192 Piechcin, pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę lub w innych piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę. Szczegóły
Artykuł 28.05.2021 Informacja o terminie rozpoczęcia z organizacjami pozarządowymi konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Szczegóły
Artykuł 21.05.2021 Informacja publiczna o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz o konsultacjach społecznych. Szczegóły
Artykuł 18.05.2021 Projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej Decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2021 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.7.2020, stanowiąca zmianę pozwolenia zintegrowanego wydanego decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2007 r., znak: WSRiRW.III.HF/6618/34/06/07 ze zm., na eksploatację instalacji do produkcji trinitrotoluenu i dinitrotoluenu (DNT/TNT) wraz z podczyszczalnią ścieków oraz denitracji kwasów oraz do produkcji: pentrytu, oktogenu, heksogenu i nitrotriazolonu (PETN/HMX/RDX/NTO), eksploatowanych przez Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A., ul. Theodora Wulffa 18 w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 12.03.2021 Informacja o wpłynięciu do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dotyczące nadpowietrznej linii wysokiego napięcia 400 kV relacji Grudziądz Węgrowo – Pelpin – Gdańsk Przyjaźń, odcinek Grudziądz Węgrowo – Pelpin. Szczegóły
Artykuł 12.03.2021 Informacja publiczna o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2021 roku, znak: ŚG-I-P.7222.2.2.2019 zmieniającej decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2017 roku, znak: ŚG-I-W.7222.2.16.2016.AK ze zm., udzielającą pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej w miejscowości Borucin Kolonia, gmina Osięciny, powiat radziejowski. Szczegóły
Artykuł 12.03.2021 Informacja publiczna o przystąpieniu do zmiany uchwały antysmogowej. Szczegóły
Artykuł 25.02.2021 Informacja publiczna o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2021 roku, znak: ŚG-IV.7222.1.2015.AK zmieniającej decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2007 roku, znak: WSRiRW/DW-I-EB/6618/10/07 ze zm., udzielającą pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej w miejscowości Koneck, gmina Koneck, powiat aleksandrowski. Szczegóły
Artykuł 22.02.2021 Informacja publiczna o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2020 roku, znak: ŚG-I-P.7222.2.1.2018 udzielającej pozwolenia zintegrowanego prowadzącym oznaczone części instalacji, tj. Pani I. F. Gospodarstwo Rolne, Hodowla Drobiu Makowiska, 86-050 Solec Kujawski – głównemu prowadzącemu instalację oraz Panu S. F. Gospodarstwo Specjalistyczne Hodowla Drobiu Makowiska, 86-050 Solec Kujawski na eksploatację instalacji do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej przy ul. Kopernika, 86-050 Solec Kujawski, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski oraz stwierdzającej wygaśnięcie decyzji: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2007 roku, znak: WSRiRW-III-JK/6618/11/07 ze zm. udzielającej pozwolenia zintegrowanego ww. Pani I. F. na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej przy ul. Kopernika w Solcu Kujawskim i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2011 roku, znak: ŚG.I.ak.7624/26/10/tw ze zm. udzielającej pozwolenia zintegrowanego ww. Panu S. F. na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej przy ul. Kopernika w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 01.02.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oczywistej omyłki pisarskiej w treści decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2019 r., znak: ŚG-IV.726.1.2018, nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zarządcę autostrady A-1 Toruń – Stryków, na odcinku: węzeł Czerniewice – granica województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A-1 przebiegającego przez miejscowości Nowy Ciechocinek i Otłoczyn na terenach podlegających ochronie akustycznej w miejscach stwierdzonych przekroczeń, tj.: w otoczeniu punktu pomiarowego: P1 (18°43’11,9”E; 52°54’42,1”N), zlokalizowanego w miejscowości Nowy Ciechocinek 15 (działka ewidencyjna nr 80/8 obr. 0012, gm. Aleksandrów Kujawski), poprzez zmniejszenie hałasu co najmniej do poziomu dopuszczalnego. Szczegóły
Artykuł 29.01.2021 Informacja publiczna o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2007 r., znak: WSRiRW.III.HF/6618/34/06/07 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji DNT/TNT i denitracji kwasów, tj. do produkcji dinitrotoluenu (DNT), trinitrotoluenu (TNT) i denitracji kwasów oraz instalacji PETN/HMX/RDX, tj. do produkcji: pentrytu (PETN), oktogenu (HMX), heksogenu (RDX), zlokalizowanych na terenie Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. przy ul. Theodora Wulffa 18 w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 27.01.2021 Informacja o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego oraz umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji cynkowania ogniowego, zlokalizowanej na terenie zakładu Inter Metal Sp. z o.o. w Inowrocławiu sklasyfikowanej zgodnie pkt 2 ppkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) jako instalacja do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3. Szczegóły
Artykuł 14.01.2021 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego, Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy i w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie. Szczegóły