Informacje publiczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.10.2020 Informacja publiczna o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani I. F., prowadzącej: Gospodarstwo Rolne Hodowla Drobiu, Makowiska, 86-050 Solec Kujawski oraz Pana S. F., prowadzącego: Gospodarstwo Specjalistyczne Hodowla Drobiu, Makowiska, 86-050 Solec Kujawski, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana A. Ś. oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej przy ul. Kopernika w Solcu Kujawskim, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski oraz wygaszenia dotychczas obowiązujących decyzji, tj.: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2007 roku, znak: WSRiRW-III-JK/6618/11/07 ze zm. udzielającej pozwolenia zintegrowanego ww. Pani I. F. na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej przy ul. Kopernika w Solcu Kujawskim i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2011 roku, znak: ŚG.I.ak.7624/26/10/tw ze zm. udzielającej pozwolenia zintegrowanego ww. Panu S. F. na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej przy ul. Kopernika w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 02.10.2020 Informacja publiczna o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana R.S., prowadzącego: Gospodarstwo Rolne R.S. Borucin Kolonia, 88-220 Osięciny, reprezentowanego przez Pana M.S. oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2017 roku, znak: ŚG-I-W.7222.2.16.2016.AK na eksploatacje instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego zlokalizowanej w miejscowości Borucin Kolonia, gmina Osięciny, powiat radziejowski. Szczegóły
Artykuł 28.09.2020 Ogłoszenie o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii (…) Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Informacja o dofinansowaniu przez WFOŚiGW w Toruniu opracowania Programów ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegóły
Artykuł 04.09.2020 Wydanie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2020 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.10.2019, zmieniającej decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2006 r., znak: WSiR/DW-I-EB/6618/2/06 ze zm. na eksploatację instalacji do wytwarzania energii i paliw – do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW (Elektrociepłowni), zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej 222 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 10.08.2020 Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2020 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.19.2017 stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2008 r., znak: ŚG.I.mc.760-1/49/08 ze zm. oraz udzielającej pozwolenia zintegrowanego STRUDZE S.A. z siedzibą w Jezuickiej Strudze 3, na eksploatację instalacji: – do unieszkodliwienia padłych i ubitych zwierząt oraz do przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, – do termicznego unieszkodliwiania odpadów organicznych pochodzenia zwierzęcego oraz produkcji nawozu fosforowo-wapniowego, zlokalizowanych w Jezuickiej Strudze 3, gmina Rojewo. Szczegóły
Artykuł 24.07.2020 Informacja wszczęciu na żądanie Strony postępowania administracyjnego oraz umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2007 r., znak: WSRiRW.III.HF/6618/74/06/07 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego HYDRO-VACUUM S.A., ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, na eksploatację instalacji do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę oraz instalacji do odlewania metali kolorowych o zdolności produkcyjnej 2,2 Mg/dobę, zlokalizowanych w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna 8. Szczegóły
Artykuł 24.07.2020 Informacja publiczna dotycząca uchwalenia czterech programów ochrony powietrza wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa. Szczegóły
Artykuł 22.07.2020 Informacja o wszczęciu na żądanie Strony postępowania administracyjnego oraz umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2007 r., znak: WSRiRW.III.HF/6618/74/06/07 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego HYDRO-VACUUM S.A., ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, na eksploatację instalacji do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę oraz instalacji do odlewania metali kolorowych o zdolności produkcyjnej 2,2 Mg/dobę, zlokalizowanych w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna 8. Szczegóły
Artykuł 21.07.2020 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie Szczegóły
Artykuł 21.07.2020 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Wynik konsultacji organizacjami pozarządowymi dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Wynik konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2020 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.7.2019, zmieniającej decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2007 r., znak: WSRiRW/DW-I-EB/6618/6/07 ze zm. dla DRUMET Liny i Druty Sp. z o.o., ul. Polna 26/74, 87-800 Włocławek na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3 oraz instalacji do obróbki stali lub stopów żelaza, do nakładania powłok metalicznych z wsadem przekraczającym 2 tony wyrobów stalowych na godzinę.. Szczegóły
Artykuł 12.06.2020 o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego oraz umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego CIECH Soda Polska S.A. ul Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.15.2015.AMK ze zm. na eksploatację instalacji do produkcji sody i produktów sodopochodnych, składającej się z linii do produkcji sody kalcynowanej lekkiej i ciężkiej, sody oczyszczonej, chlorku wapnia, mas chłonnych, wapna posodowego, zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej 4 w Inowrocławiu, na terenie Zakładu Produkcyjnego SODA-MĄTWY. Szczegóły
Artykuł 28.04.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania: Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania pt.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji robót na odcinku Maksymilianowo – Kościerzyna linii kolejowej 201 (…)” Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Informacja o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej. Szczegóły