Informacje publiczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.06.2020 Wynik konsultacji organizacjami pozarządowymi dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Wynik konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2020 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.7.2019, zmieniającej decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2007 r., znak: WSRiRW/DW-I-EB/6618/6/07 ze zm. dla DRUMET Liny i Druty Sp. z o.o., ul. Polna 26/74, 87-800 Włocławek na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3 oraz instalacji do obróbki stali lub stopów żelaza, do nakładania powłok metalicznych z wsadem przekraczającym 2 tony wyrobów stalowych na godzinę.. Szczegóły
Artykuł 12.06.2020 o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego oraz umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego CIECH Soda Polska S.A. ul Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.15.2015.AMK ze zm. na eksploatację instalacji do produkcji sody i produktów sodopochodnych, składającej się z linii do produkcji sody kalcynowanej lekkiej i ciężkiej, sody oczyszczonej, chlorku wapnia, mas chłonnych, wapna posodowego, zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej 4 w Inowrocławiu, na terenie Zakładu Produkcyjnego SODA-MĄTWY. Szczegóły
Artykuł 28.04.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania: Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania pt.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji robót na odcinku Maksymilianowo – Kościerzyna linii kolejowej 201 (…)” Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Informacja o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej. Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 In.formacja o terminie rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie okreslenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Informacje o terminie rozpoczecia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie okreslenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń. Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Informacja. o terminie rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie okreslenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 10.03.2020 Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2006 r., znak: WSiR/DW-I-EB/6618/2/06 ze zm. na eksploatację instalacji do wytwarzania energii i paliw – do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW (Elektrociepłowni), zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej 222 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 09.03.2020 Informacja publiczna o opracowaniu 4 projektów Programu ochrony powietrza dla strefy: kujawsko-pomorskiej, aglomeracja bydgoska, miasto Toruń, miasto Włocławek oraz o konsultacjach społecznych dot. ww. projektów. Szczegóły
Artykuł 03.03.2020 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt: ” Projekt robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne w tym powodować ich zanieczyszczenie – dla budowy drogi ekspresowej S-10 na odcinku Wyrzysk – Bydgoszcz [pow. bydgoski, nakielski i pilski]”. Szczegóły
Artykuł 14.02.2020 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania: ” Projekt robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne w tym powodować ich zanieczyszczenie – dla budowy drogi ekspresowej S-10 na odcinku Wyrzysk – Bydgoszcz [pow. bydgoski, nakielski i pilski]”. Szczegóły
Artykuł 24.01.2020 Wniosek o wydanie decyzji istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2014 r., znak: ŚG-I.7222.4.2014/MB, wydanego dla Zakładu Usług Miejskich Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno, na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Osnowo, gm. Chełmno. Szczegóły