Informacje publiczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.04.2017 Wniosek o wydanie decyzji zmiany pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r., znak: ŚG-I.7222.1.2015/DM, wydanego dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o. o., Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin na prowadzenie instalacji wchodzących w skład Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin w Puszczy Miejskiej. Szczegóły
Artykuł 28.03.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Toruniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. – Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej 47-53 w Toruniu. Szczegóły
Artykuł 22.03.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 22.03.2017 r., znak: ŚG-I-W.7322.10.2016 dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do ziemi w związku z przebudową istniejącego układu drogowego – skrzyżowania drogi krajowej nr 5 (Szosa Gdańska), drogi wojewódzkiej nr 244 (ul. Jastrzębia) i drogi gminnej 050412C (ul. Krakowska) na terenie gminy Osielsko w ramach inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Aleksandrowo (z węzłem) do węzła Tryszczyn (z węzłem) o długości około 14,7 km”, odcinek 3. Szczegóły
Artykuł 22.03.2017 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Strony, w sprawie wydania decyzji – pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu świń, zlokalizowanej w miejscowości Słupy, gmina Tuchola, powiat tucholski. Szczegóły
Artykuł 20.03.2017 Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2007 r., znak: WSRiRW.III.HF/6618/50/07 ze zm. dla LAFARGE CEMENT S.A. ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz – Oddział w Bielawach, 88-192 Piechcin, w związku z eksploatacją instalacji w przemyśle mineralnym do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę lub w innych piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę. Szczegóły
Artykuł 14.03.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego poprzez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidację istniejących przepustów i odcinka sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie odcinków rowów melioracyjnych wraz z umocnieniami, wykonanie w ramach przebudowy sieci melioracyjnej odcinka rurociągu melioracyjnego i przepustów pod drogami dojazdowymi oraz wykonanie robót w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z budową drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 5: Białe Błota (bez węzła) – Szubin (bez węzła) o długości około 9,7 km, woj. kujawsko-pomorskie. Szczegóły
Artykuł 13.03.2017 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. Szczegóły
Artykuł 01.03.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GDDKiA, działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w sprawie o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego związanego z przebudową istniejącego układu drogowego – skrzyżowania drogi krajowej nr 5 (Szosa Gdańska), drogi wojewódzkiej nr 244 (ul. Jastrzębia) i drogi gminnej 050412C (ul. Krakowska) na terenie gminy Osielsko w ramach inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku: od węzła Aleksandrowo (z węzłem) do węzła Tryszczyn (z węzłem) o długości około 14,7 km”, odcinek 3 na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych do ziemi. Szczegóły
Artykuł 01.03.2017 Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów „Eko-Wisła” Sp. z o. o., Sulnówko 74 C, 86-100 Świecie, na prowadzenie instalacji wchodzących w skład Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (gmina Świecie). Szczegóły
Artykuł 14.02.2017 Zmiana pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2009 r., znak: ŚG.I.mc.760-1/42/08 ze zm. dla GOTEC POLSKA Sp. z o. o., Komorniki, ul. Polna 7, 55-300 Środa Śląska, w związku z eksploatacją instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie oraz instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanych w Zakładzie w Jastrzębiu, Jastrzębie 1A, 87-322 Jastrzębie. Szczegóły
Artykuł 13.02.2017 Informacja Publiczna – Decyzja, pozwolenie zintegrowane dla CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław w związku z eksploatacją Instalacji do wytwarzania energii i paliw, do spalania do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, Instalacji do produkcji i dystrybucji energii elektrycznej oraz Instalacji do uzdatniania wody, zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie. Szczegóły
Artykuł 13.02.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 03.02.2017 r., znak: ŚG-I-W.7322.164.2016 dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych w związku z rozbudową i przebudową drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk – Nowa Karczma. Szczegóły
Artykuł 09.02.2017 Informacja o wydanej decyzji – zmianie pozwolenia zintegrowanego Prezydenta Grudziądza z dnia 14 kwietnia 2008 r., znak: GK.7642-1/08, zmienionego decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2009 r., znak: ŚG.I.ed.7624/6/09 ze zm. dla Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o., ul. Parkowa 56, 86-300 Grudziądz w związku z eksploatacją instalacji do produkcji papieru lub tektury o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę. Szczegóły
Artykuł 09.02.2017 Informacja o wydanej decyzji – zmianie pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.27.2013.MC ze zm. dla MONDI ŚWIECIE S.A. w związku z eksploatacją instalacji: do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych oraz do produkcji papierów i tektury, elektrociepłowni (EC), składowiska odrzutu pokaustyzacyjnego, składowiska żużla i popiołu, zlokalizowanej przy ul. Bydgoskiej 1 w Świeciu. Szczegóły
Artykuł 09.02.2017 Informacji o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku, znak: ŚG-IV.7222.20.2014.AJ dla Odlewni Żeliwa LISIE KĄTY Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Sp. j., Lisie Kąty 7, 86-302 Grudziądz 4, dla instalacji do odlewania stali lub stopów żelaza o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę, istnieje obowiązek posiadania pozwolenia zintegrowanego Szczegóły
Artykuł 08.02.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek „CERPLON” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Sp. z o. o., Cerekwica 1, 88-400 Żnin na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni Spółki „UŚCIKOWO-Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (działka nr ewid. 93/16, obręb Cerekwica, gm. Żnin) zakładową kanalizacją deszczową poprzez wylot w stawie do ziemi (działka nr ewid. 93/4, obręb Cerekwica, gm. Żnin). Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Informacja publiczna o przyjęciu dokumentów pn.: – „Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu – aktualizacja” i „Plan działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.” Szczegóły
Artykuł 27.01.2017 Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. Szczegóły
Artykuł 25.01.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 19.01.2017 r., znak: ŚG-I-W.7322.165.2016 dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w ramach realizacji inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 4 części – część 2 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km” – odcinek 4 na wykonanie urządzeń wodnych – budowę rowów drogowych nieszczelnych pomiędzy km 14+670 a 21+890 drogi S5. Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Iwony i Błażeja Kopczyńskich w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych lub roztopowych z terenu fermy trzody chlewnej w Starych Rybitwach gm. Bobrowniki, wylotem zlokalizowanym na działce nr 51/26 obręb 0008 Stare Rybitwy. Szczegóły