Informacje publiczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.01.2017 Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. Szczegóły
Artykuł 25.01.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 19.01.2017 r., znak: ŚG-I-W.7322.165.2016 dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w ramach realizacji inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 4 części – część 2 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km” – odcinek 4 na wykonanie urządzeń wodnych – budowę rowów drogowych nieszczelnych pomiędzy km 14+670 a 21+890 drogi S5. Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Iwony i Błażeja Kopczyńskich w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych lub roztopowych z terenu fermy trzody chlewnej w Starych Rybitwach gm. Bobrowniki, wylotem zlokalizowanym na działce nr 51/26 obręb 0008 Stare Rybitwy. Szczegóły
Artykuł 13.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Anny Frischke-Szulc, prowadzącej Gospodarstwo Rolne, Makowiska 12, 86-050 Solec Kujawski w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Fermy Drobiu w Cielu zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 183/26, obręb Ciele 6, 86-005 Białe Błota. Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek HYDRO-VACUUM S.A. w Grudziądzu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni nr 1b, 2a i 3 oraz ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej wokół ww. studni zlokalizowanych na terenie zakładu w Grudziądzu. Szczegóły
Artykuł 09.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GDDKiA, działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu brzegowego zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Brda w km 27+263, na działce 406/2 w gminie Osielsko, obręb Bożenkowo w związku z realizacją inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku: od węzła „Aleksandrowo” (z węzłem) do węzła „Tryszczyn” (z węzłem) o długości około 14,7 km”. Szczegóły
Artykuł 05.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek EDF Toruń S. A., ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Elektrociepłowni EDF Toruń – EC1. Szczegóły
Artykuł 04.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Systemu Gazociągów Tranzytowych „EUROPOL GAZ” S.A. w Warszawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z Tłoczni Gazu i Systemowej Stacji Regulacyjno-Pomiarowej Włocławek położonej w miejscowości Gąbinek, do urządzeń kanalizacyjnych ANWIL S.A. we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 Obwieszczenie o wydanej decyzji dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia „Mała Nieszawka”, z 22 studni zlokalizowanych na działkach nr: 432/1, 433/3, 2136/9, 2136/8, 2136/11, 426/14, 446/2, 426/11, 2137/13, 426/9, 422/1, 417/5, 413/1, 2109/12 obręb ewid. Mała Nieszawka, nr: 501, 502, 503, 504, 505 obręb ewid. 63 m. Toruń i nr 4 obręb ewid. 70 m. Toruń oraz wprowadzanie wód popłucznych, wylotem położonym na działce nr 311/6 obręb ewid. Mała Nieszawka, do rowu melioracyjnego Rb. Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Olszewce, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni nr 1 oraz na wprowadzanie wylotem zlokalizowanym na działce nr 361/2 obręb ewid. 0010 Olszewka, do rowu melioracyjnego (ziemi) wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody na terenie RSP w Olszewce. Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Marcina Kasprzaka prowadzącego Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Kapral-car” Marcin Kasprzak, Mamlicz 145, 88-190 Barcin, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” sp. z o.o. w Barcinie, pochodzących ze stacji demontażu pojazdów samochodowych w m. Mamlicz 145, gmina Barcin oraz stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 roku, znak: ŚG-IV.7322.51.2012.AB, w powyższym zakresie. Szczegóły
Artykuł 19.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego poprzez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w związku z budową drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego na wykonanie urządzeń wodnych – budowę rowów drogowych nieszczelnych pomiędzy km 14+670, a 21+890 drogi S5 przepustu drogowego w związku z budową drogi ekspresowej S-5 na odcinku 4: „Tryszczyn (bez węzła) – Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km” woj. kujawsko-pomorskie. Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 O zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 roku, znak ŚG-I-W.7222.8.2016.SN, tj. pozwolenie zintegrowane dla EDF Gaz Toruń Sp. z o. o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa na eksploatację instalacji do wytwarzania energii i paliw – do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MWt, zlokalizowanej w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6. Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 roku, znak ŚG-I-W.7222.8.2016.SN, tj. pozwolenie zintegrowane dla EDF Gaz Toruń Sp. z o. o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa na eksploatację instalacji do wytwarzania energii i paliw – do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MWt, zlokalizowanej w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6. Szczegóły
Artykuł 15.12.2016 Informacja o opracowaniu projektów dokumentów pn.: „Program ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja”; Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja”; Program ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja”; Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5″, a także rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących ww. projektów. Szczegóły
Artykuł 14.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego poprzez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. dwóch przepustów P3 i P4 na rowie melioracyjnym R-C pod drogami dojazdowymi (km drogi ekspresowej S-5 9+565 – 9+840) w związku z budową drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 2: Dworzysko (bez węzła) – Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km, woj. kujawsko-pomorskie. Szczegóły
Artykuł 14.12.2016 Informacja o wydanej decyzji przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.2.11.2016.AK, tj. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Dębionek, gmina Sadki, powiat nakielski. Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”. Szczegóły
Artykuł 05.12.2016 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gospodarstwa Rolnego Hodowla Drobiu Izabela i Kazimierz Frischke Makowiska 19, 86-050 Solec Kujawski oraz Gospodarstwa Rolnego Kazimierz Frischke Jr Makowiska 19, 86-050 Solec Kujawski oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji – pozwolenia zintegrowanego i wygaszenia obecnie obowiązującego, udzielonego dla instalacji chowu drobiu – brojlera kurzego zlokalizowanej w miejscowości Makowiska, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski. Szczegóły
Artykuł 05.12.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt. „Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, zad. V, gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie”. Szczegóły