Informacje publiczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.02.2017 Zmiana pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2009 r., znak: ŚG.I.mc.760-1/42/08 ze zm. dla GOTEC POLSKA Sp. z o. o., Komorniki, ul. Polna 7, 55-300 Środa Śląska, w związku z eksploatacją instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie oraz instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanych w Zakładzie w Jastrzębiu, Jastrzębie 1A, 87-322 Jastrzębie. Szczegóły
Artykuł 13.02.2017 Informacja Publiczna – Decyzja, pozwolenie zintegrowane dla CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław w związku z eksploatacją Instalacji do wytwarzania energii i paliw, do spalania do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, Instalacji do produkcji i dystrybucji energii elektrycznej oraz Instalacji do uzdatniania wody, zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie. Szczegóły
Artykuł 13.02.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 03.02.2017 r., znak: ŚG-I-W.7322.164.2016 dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych w związku z rozbudową i przebudową drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk – Nowa Karczma. Szczegóły
Artykuł 09.02.2017 Informacja o wydanej decyzji – zmianie pozwolenia zintegrowanego Prezydenta Grudziądza z dnia 14 kwietnia 2008 r., znak: GK.7642-1/08, zmienionego decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2009 r., znak: ŚG.I.ed.7624/6/09 ze zm. dla Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o., ul. Parkowa 56, 86-300 Grudziądz w związku z eksploatacją instalacji do produkcji papieru lub tektury o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę. Szczegóły
Artykuł 09.02.2017 Informacja o wydanej decyzji – zmianie pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.27.2013.MC ze zm. dla MONDI ŚWIECIE S.A. w związku z eksploatacją instalacji: do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych oraz do produkcji papierów i tektury, elektrociepłowni (EC), składowiska odrzutu pokaustyzacyjnego, składowiska żużla i popiołu, zlokalizowanej przy ul. Bydgoskiej 1 w Świeciu. Szczegóły
Artykuł 09.02.2017 Informacji o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku, znak: ŚG-IV.7222.20.2014.AJ dla Odlewni Żeliwa LISIE KĄTY Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Sp. j., Lisie Kąty 7, 86-302 Grudziądz 4, dla instalacji do odlewania stali lub stopów żelaza o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę, istnieje obowiązek posiadania pozwolenia zintegrowanego Szczegóły
Artykuł 08.02.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek „CERPLON” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Sp. z o. o., Cerekwica 1, 88-400 Żnin na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni Spółki „UŚCIKOWO-Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (działka nr ewid. 93/16, obręb Cerekwica, gm. Żnin) zakładową kanalizacją deszczową poprzez wylot w stawie do ziemi (działka nr ewid. 93/4, obręb Cerekwica, gm. Żnin). Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Informacja publiczna o przyjęciu dokumentów pn.: – „Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu – aktualizacja” i „Plan działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.” Szczegóły
Artykuł 27.01.2017 Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. Szczegóły
Artykuł 25.01.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 19.01.2017 r., znak: ŚG-I-W.7322.165.2016 dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w ramach realizacji inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 4 części – część 2 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km” – odcinek 4 na wykonanie urządzeń wodnych – budowę rowów drogowych nieszczelnych pomiędzy km 14+670 a 21+890 drogi S5. Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Iwony i Błażeja Kopczyńskich w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych lub roztopowych z terenu fermy trzody chlewnej w Starych Rybitwach gm. Bobrowniki, wylotem zlokalizowanym na działce nr 51/26 obręb 0008 Stare Rybitwy. Szczegóły
Artykuł 13.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Anny Frischke-Szulc, prowadzącej Gospodarstwo Rolne, Makowiska 12, 86-050 Solec Kujawski w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Fermy Drobiu w Cielu zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 183/26, obręb Ciele 6, 86-005 Białe Błota. Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek HYDRO-VACUUM S.A. w Grudziądzu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni nr 1b, 2a i 3 oraz ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej wokół ww. studni zlokalizowanych na terenie zakładu w Grudziądzu. Szczegóły
Artykuł 09.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GDDKiA, działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu brzegowego zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Brda w km 27+263, na działce 406/2 w gminie Osielsko, obręb Bożenkowo w związku z realizacją inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku: od węzła „Aleksandrowo” (z węzłem) do węzła „Tryszczyn” (z węzłem) o długości około 14,7 km”. Szczegóły
Artykuł 05.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek EDF Toruń S. A., ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Elektrociepłowni EDF Toruń – EC1. Szczegóły
Artykuł 04.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Systemu Gazociągów Tranzytowych „EUROPOL GAZ” S.A. w Warszawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z Tłoczni Gazu i Systemowej Stacji Regulacyjno-Pomiarowej Włocławek położonej w miejscowości Gąbinek, do urządzeń kanalizacyjnych ANWIL S.A. we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 Obwieszczenie o wydanej decyzji dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia „Mała Nieszawka”, z 22 studni zlokalizowanych na działkach nr: 432/1, 433/3, 2136/9, 2136/8, 2136/11, 426/14, 446/2, 426/11, 2137/13, 426/9, 422/1, 417/5, 413/1, 2109/12 obręb ewid. Mała Nieszawka, nr: 501, 502, 503, 504, 505 obręb ewid. 63 m. Toruń i nr 4 obręb ewid. 70 m. Toruń oraz wprowadzanie wód popłucznych, wylotem położonym na działce nr 311/6 obręb ewid. Mała Nieszawka, do rowu melioracyjnego Rb. Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Olszewce, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni nr 1 oraz na wprowadzanie wylotem zlokalizowanym na działce nr 361/2 obręb ewid. 0010 Olszewka, do rowu melioracyjnego (ziemi) wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody na terenie RSP w Olszewce. Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Marcina Kasprzaka prowadzącego Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Kapral-car” Marcin Kasprzak, Mamlicz 145, 88-190 Barcin, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” sp. z o.o. w Barcinie, pochodzących ze stacji demontażu pojazdów samochodowych w m. Mamlicz 145, gmina Barcin oraz stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 roku, znak: ŚG-IV.7322.51.2012.AB, w powyższym zakresie. Szczegóły
Artykuł 19.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego poprzez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w związku z budową drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego na wykonanie urządzeń wodnych – budowę rowów drogowych nieszczelnych pomiędzy km 14+670, a 21+890 drogi S5 przepustu drogowego w związku z budową drogi ekspresowej S-5 na odcinku 4: „Tryszczyn (bez węzła) – Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km” woj. kujawsko-pomorskie. Szczegóły