Informacje publiczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.11.2016 Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej w miejscowości Kazimierzewo, gmina Kcynia, powiat nakielski. Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. w Toruniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia „Mała Nieszawka”, z 22 studni zlokalizowanych na działkach nr: 432/1, 433/3, 2136/9, 2136/8, 2136/11, 426/14, 446/2, 426/11, 2137/13, 426/9, 422/1, 417/5, 413/1, 2109/12 obręb ewid. Mała Nieszawka, nr: 501, 502, 503, 504, 505 obręb ewid. 63 m. Toruń i nr 4 obręb ewid. 70 m. Toruń oraz wprowadzanie wód popłucznych, wylotem położonym na działce nr 311/6 obręb ewid. Mała Nieszawka, do rowu melioracyjnego Rb. Szczegóły
Artykuł 15.11.2016 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do opracowywania projektów dokumentów: „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja”, „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja”, „Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja”. Szczegóły
Artykuł 09.11.2016 Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2016 roku, znak ŚG-I-W.7222.3.2016.SN, tj. zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „HANZA” Sp. z o. o. w związku z eksploatacją instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej, tj. instalacji do produkcji wodorosiarczynu sodowego i siarczynu sodowego, zlokalizowanej w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6h. Szczegóły
Artykuł 09.11.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Marka Kolberga, AUTO-HANDEL, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze stacji demontażu pojazdów w m. Stawiska 45, gm. Mogilno, do urządzeń kanalizacyjnych Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mogilnie. Szczegóły
Artykuł 07.11.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. „Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, zad. V, gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 27.10.2016 Wydanie decyzji przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.11.2016.AK, tj. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu – brojlerów kurzych o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Dąbrowa Wielka 369A, gmina Nowa Wieś Wielka, powiat bydgoski, prowadzonej przez Szymona Frischke. Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w Konstancinie-Jeziorna w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie obiektów budowlanych – kanałów kablowych projektowanych na działkach nr 200/22 i 284/27 obręb ewid. 0007 Murowaniec, na terenie stacji elektroenergetycznej 400(220)/110 kV Bydgoszcz Zachód; wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych i wód drenażowych pochodzących z terenu stacji elektroenergetycznej 400(220)/110 kV Bydgoszcz Zachód do rowu melioracyjnego (ziemi) wylotem zlokalizowanym na działce nr 262/9 obręb ewid. 0007 Murowaniec; wygaszenie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.11.2012 r., znak: ŚG-IV.7322.52.2012.AB. Szczegóły
Artykuł 21.10.2016 Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 17.10.2016 r., znak: ŚG-I-W.7322.133.2016 dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa na wykonanie przebudowy obiektów mostowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 541 częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km ok. 55+328 do km 72+775”. Szczegóły
Artykuł 21.10.2016 Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 17.10.2016 r., znak: ŚG-I-W.7322.136.2016 dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa na wykonanie urządzeń wodnych, tj. rowów infiltracyjnych chłonnych, zbiornika infiltracyjnego, wylotów brzegowych oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do wód i do ziemi częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wkry w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do 72+775”. Szczegóły
Artykuł 21.10.2016 Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu na wykonanie urządzeń wodnych tj., studni zastępczych nr 7b, 8c, 14c, 17c zlokalizowanych na terenie komunalnego ujęcia wody w Grudziądzu. Szczegóły
Artykuł 21.10.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt. „Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, zad. IV, gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie”. Szczegóły
Artykuł 17.10.2016 Informacja o wydanej decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.36.2014.AK – pozwoleniu zintegrowanym – udzielonym dla „KOM-ROL” Kobylniki Spółka z o.o. na eksploatację instalacji służącej do chowu trzody chlewnej – Fermy Trzody Chlewnej zlokalizowanej w miejscowości Szarlej, gmina Kruszwica, powiat inowrocławski. Szczegóły
Artykuł 13.10.2016 Wydanie decyzji przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.19.2015.AK, tj. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu – brojlerów kurzych o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Radunek 1, gmina Jeziora Wielkie, powiat mogileński, prowadzonej przez Kazimierza Nowińskiego. Szczegóły
Artykuł 13.10.2016 Wniosek Pana Bartosza Woźniaka, Samszyce 26, 88-220 Osięciny o wydanie decyzji – pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej w miejscowości Samszyce, gmina Osięciny, powiat radziejowski. Szczegóły
Artykuł 12.10.2016 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. „Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, zad. IV, gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie”. Szczegóły
Artykuł 05.10.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o. o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do wód rzeki Wisły, wylotem W66 w km 779+690, ścieków komunalnych z części Aglomeracji Bydgoszcz oczyszczonych na urządzeniach oczyszczalni ścieków „Fordon” oraz w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji pozwolenia wodnoprawnego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2005 r., znak: WSiR-III-EŚ/6811/18/05 zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2008 r., znak: ŚG-I.ab.6213-19/08 i z dnia 29 listopada 2012 r., znak: ŚG-IV.7322.46.2012.AB Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Prezydenta Grudziądza z dnia 14 kwietnia 2008 r., znak: GK.7642-1/08, zmienionego decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2009 r., znak: ŚG.I.ed.7624/6/09 ze zm. dla Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o., ul. Parkowa 56, 86-300 Grudziądz w związku z eksploatacją instalacji do produkcji papieru lub tektury o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę. Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek CIRCLE K Polska Sp. z o. o. w Warszawie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego zlokalizowanego na działce nr 8 obręb ewid. 0035 Szewo-Grabina, gm. Lubień Kujawski, służącego do ujmowania wód podziemnych na potrzeby Miejsca Obsługi Podróżnych MOP Lubień Południe przy autostradzie A1. Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r., znak: ŚG-I-G.7222.8.2016/MB – zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o., ul. K. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno, dla instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Lipno. Szczegóły