Środowisko

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.02.2016 Wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla MAMAUTO Adam Kula, Maciej Kula Spółka Jawna, Starorypin Rządowy 29A, 87-500 Rypin na: 1. wykonanie urządzenia wodnego, tj. zbiornika drenażowego na działce o nr ew. 7/1, obręb Starorypin Rządowy na terenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Starorypin Rządowy 29A, gmina Rypin; 2. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia terenu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Starorypin Rządowy 29A, gmina Rypin; 3. odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe, powstających w wyniku działalności stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w miejscowości Starorypin Rządowy 29A, gmina Rypin do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej doprowadzającej ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków w Rypinie, w oparciu o przedłożone dokumenty. Jednocześnie Wnioskodawca wnosi o wygaszenie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18.01.2007 r., znak: WSiR/DW-I-BL/6811/33/06, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego MAMAUTO Spółka Jawna, ul. Wodna 4 w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Pozwolenie zintegrowane dla NOVAGO ŻNIN Sp. z o.o., Wawrzynki 35, 88-400 Żnin, w związku z prowadzeniem instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz do produkcji paliwa alternatywnego, zlokalizowanej w miejscowości Wawrzynki 35, 88-400 Żnin. Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Pozwolenie zintegrowane dla REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o., ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz, w związku z prowadzeniem instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, zlokalizowanej przy ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz. Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Pozwolenie zintegrowane dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o., ul. ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, w związku z prowadzeniem Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), zlokalizowanej przy ul. Bagiennej 77, 88-100 Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Informacja o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego oraz umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego z dnia 10 lipca 2006 r., znak WSiR/DW-I-EB/6618/7/06 (ze zm.) wydanego dla P.P.H.U. PROTECH Sp. z o.o. na eksploatację instalacji do produkcji i obróbki metali, tj. instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanej przy ul. Mleczarskiej 18A w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Informacja publiczna o przekształceniu na żądanie strony, postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2007 r., znak: WSRiRW.III.HF/6618/36/06/07 (ze zmianami) wydanej dla CIECH Soda Polska S. A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław (dawniej Soda Polska CIECH S.A.) w związku z eksploatacją instalacji do produkcji sody oraz produktów sodopochodnych (sody kalcynowanej lekkiej i ciężkiej, sody oczyszczonej, chlorku wapnia, mas chłonnych, wapna posodowego) zlokalizowanej w Inowrocławiu przy ulicy Fabrycznej 4, na terenie Zakładu Produkcyjnego SODA-MĄTWY, na postępowanie administracyjne w sprawie wydania nowego pozwolenia zintegrowanego dla ww. podmiotu gospodarczego w związku z prowadzeniem instalacji do produkcji sody oraz produktów sodopochodnych w skład, której wchodzą linie do produkcji: sody kalcynowanej lekkiej i ciężkiej, sody oczyszczonej, chlorku wapnia, mas chłonnych, wapna posodowego. Instalacja zlokalizowana jest w Inowrocławiu przy ulicy Fabrycznej 4, na terenie Zakładu Produkcyjnego SODA-MĄTWY. Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z komunalnego ujęcia wód „Krzywe Błota” we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt. „Projekt robót geologicznych określający warunki geologiczno-inżynierskie na cele projektowe dla budowy dwutorowej linii energetycznej 400kV relacji Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina”. Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2015 r., znak: ŚG.IV.7222.16.2014.AMK – tj. o pozwoleniu zintegrowanym wydanym dla CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, w związku z eksploatacją instalacji do spalania paliw wraz z instalacjami towarzyszącymi, powiązanymi technologicznie (instalacją do produkcji i dystrybucji energii elektrycznej oraz instalacją do uzdatniania wody), zlokalizowanych w Inowrocławiu, w obrębie 8, na działkach znaczonych w ewidencji gruntów numerami: 4/4, 5/4, 5/5, 6/3, 6/4, 7/2, 8/3, 8/4, 8/5, 9/3, 9/5, 9/6, 9/7, 10/3, 11/3, 12/3, 13/3, 14/3, 15/2, 16/3. Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Uchwała nr 1/8/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2016 r. z załącznikiem projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu. Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opracowaniu projektu dokumentu pn. „Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu – aktualizacja” oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu dokumentu (czas trwania konsultacji: 8-28.01.2016 r.). Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla uzupełnienia warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich dla projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego, część 1 – projekt i budowa drogi ekspresowej od węzła Aleksandrowa do węzła Tryszczyn”. Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028. Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Dostęp do wojewódzkiej bazy danych o odpadach (Wojewódzki System Odpadowy). Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Wytwarzanie, import, wewnątrzwspólnotowe nabycie, eksport oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa opakowań – OPAK 1, OPAK 2, OPAK 3 (sprawozdawczość). Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Pojazdy wycofane z eksploatacji (sprawozdawczość). Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Azbest (ewidencja i sprawozdawczość). Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Baterie i akumulatory (sprawozdawczość). Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Wytwarzanie i gospodarowanie odpadami (ewidencja i sprawozdawczość). Szczegóły