Zamówienia publiczne

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 22.07.2021 WZP.272.37.2021 Przygotowanie projektu, wykonanie, dostarczenie, montaż i demontaż stoiska wystawienniczopromocyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego EXPO REAL 2021 Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.07.2021 WZP.272.36.2021 Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w związku z ustanowieniem roku 2021 przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego rokiem Wandy Błeńskiej i Bronisława Malinowskiego. Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.07.2021 WZP.272.31.2021 Wykonanie prac związanych z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż, remont pomieszczeń oraz wymiany opraw oświetleniowych wraz ze źródłem światła w budynku SOSW nr 2 w Bydgoszczy Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.07.2021 WZP.272.32.2021 Organizacja i przeprowadzenie działań promujących kujawsko-pomorską gęsinę poprzez działania wynikające ze współpracy biznesowej pomiędzy przedsiębiorcami zagranicznymi a przedsiębiorcami/hodowcami gęsi z regionu celem promocji potencjału gospodarczego regionu w ramach projektu pn. „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, opracowanie elementów strategii promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w postaci scenariusza promocji oraz jego realizacji przy wykorzystaniu regionalnych tradycji kulturowych i kulinarnych oraz promocji gęsi kołudzkiej i rypińskiej oraz moduł edukacyjny związany z bezpieczną promocją kujawsko-pomorskiej gęsiny w ramach zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19 w ramach projektu pn.: „Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych. Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.07.2021 WZP.272.29.2021 Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. Moduł 1 „Pomiar wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” oraz Moduł 2 „Ocena wpływu interwencji ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie” Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.06.2021 WZP.272.28.2021 Organizacja kampanii reklamowej w prasie branżowej, radiu, mediach elektronicznych oraz mediach społecznościowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Invest in Bit CITY2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego” oraz projektu pn. „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.06.2021 WZP.272.30.2021 Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych, na krajowej trasie lotniczej z i do Bydgoszczy Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.06.2021 WZP.272.26.2021 Usługa przeprowadzki stanowisk pracy pomiędzy budynkami Urzędu Marszałkowskiego WK-P w Toruniu i pomieszczeniami najmowanymi na potrzeby Urzędu Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.06.2021 WZP.272.22.2021 Udzielenie długoterminowego kredytu w 2021 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.06.2021 WZP.272.21.2021 Przygotowanie, organizacja oraz przeprowadzenie serii szkoleń stacjonarnych (w trzech największych miastach regionu) z zakresu 1) zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji oraz 2) monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych w ramach Zadania „Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”. Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.06.2021 WZP.272.24.2021 Usługa świadczenia pomocy prawnej na rzecz Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Woj.Kuj.-Pom. w Toruniu Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.06.2021 WZP.272.20.2021 Wykonanie remontu w budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.05.2021 WZP.272.18.2021 Wynajem długoterminowy samochodów osobowych na lata 2021-2025 na potrzeby obsługi Urzędu Marszałkowskiego oraz na cele PROW Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Część A: Wynajem długoterminowy 1 samochodu na potrzeby obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Część B: Wynajem długoterminowy 1 samochodu na potrzeby obsługi PROW/BW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Zamówienia publiczne 24.05.2021 WZP.272.19.2021 Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego na wykonanie adaptacji Młyna Górnego w Grudziądzu Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.05.2021 WZP.272.16.2021 Usługa wywozu odpadów komunalnych z budynku Urzędu Marszałkowskiego i pomieszczeń najmowanych na potrzeby Urzędu Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.05.2021 WZP.272.14.2021 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz realizacja webinariów oraz tutoriali na potrzeby promocji RPO WK-P. Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.04.2021 WZP.272.12.2021 Przeprowadzenie badania pt. „Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych” Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.04.2021 WZP.272.11.2021 Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dla pracowników UMWK-P na podstawie imiennych kart uczestnika Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.04.2021 WZP.272.8.2021 Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.04.2021 WZP.272.7.2021 Opracowanie, druk oraz zamieszczenie i rozpowszechnienie w formie wkładki w prasie regionalnej publikacji informacyjno-promocyjnej adresowanej do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego powyżej 15 r.ż Szczegóły