Zamówienia publiczne

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 13.05.2021 WZP.272.16.2021 Usługa wywozu odpadów komunalnych z budynku Urzędu Marszałkowskiego i pomieszczeń najmowanych na potrzeby Urzędu Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.05.2021 WZP.272.14.2021 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz realizacja webinariów oraz tutoriali na potrzeby promocji RPO WK-P. Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.04.2021 WZP.272.12.2021 Przeprowadzenie badania pt. „Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych” Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.04.2021 WZP.272.11.2021 Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dla pracowników UMWK-P na podstawie imiennych kart uczestnika Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.04.2021 WZP.272.8.2021 Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.04.2021 WZP.272.7.2021 Opracowanie, druk oraz zamieszczenie i rozpowszechnienie w formie wkładki w prasie regionalnej publikacji informacyjno-promocyjnej adresowanej do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego powyżej 15 r.ż Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.03.2021 WZP.272.6.2021 Dostarczenie 2021 sztuk gęsi Białej Kołudzkiej wraz z ubojem, pakowaniem i transportem Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.03.2021 WZP.272.5.2021 Zorganizowanie kampanii billboardowej dedykowanej promocji terenów inwestycyjnych należących do Gminy Miasta Toruń, Partnera projektu „Invest in Bit CITY2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego”, realizowanej w 10 miastach: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Gdyni, Sopocie, Katowicach, Łodzi, Szczecinie oraz Toruniu Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.03.2021 WZP.272.4.2021 Badanie ewaluacyjne pt. „Ocena systemu wskaźników Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027 oraz oszacowanie wartości wskaźników przyjętych w Programie” Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.03.2021 WZP.272.3.2021 Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych, na międzynarodowych trasach lotniczych oraz na obszarach stanowiących destynacje przewoźników lotniczych z i do Bydgoszczy Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.02.2021 Badanie ewaluacyjne pt. „Ocena wsparcia przedsiębiorstw ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020 Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.02.2021 WZP.272.1.2021 Świadczenie usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych podczas wypracowywania i wdrażania rozwiązań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości w wybranych 21 gminach województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.12.2020 WZP.272.50.2020 Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem pionowym i poziomym na działkach nr 109/3 i 111 obręb 48, przy ul. Łokietka w Toruniu, na potrzeby przyszłego „Młyna Kultury” Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.12.2020 WZP.272.51.2020 Przygotowanie i realizacja internetowej kampanii informacyjno-promocyjnej dedykowanej terenom inwestycyjnym wybranych gmin województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.11.2020 WZP.272.49.2020 Zakup materiałów biurowych na 2021 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.10.2020 WZP.272.47.2020 Świadczenie usług helpdesku i serwisu sprzętu komputerowego i doposażenia dla Beneficjentów Ostatecznych projektów „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” I i II edycja Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.10.2020 WZP.272.48.2020 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.10.2020 WZP.272.46.2020 Organizacja kampanii reklamowej w prasie branżowej na potrzeby realizacji projektu pn. „Invest in Bit CITY2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej województwa kujawsko-pomorskiego” oraz projektu pn. „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 z podziałem na części Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.09.2020 WZP.272.45.2020 Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.09.2020 WZP.272.43.2020 Badanie ewaluacyjne pt. „Ocena potencjału rozwojowego województwa kujawsko-pomorskiego w sferze B+R+I na podstawie działań podjętych w ramach RPO WK-P 2014-2020” Szczegóły