Zamówienia publiczne

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 15.03.2019 Przeprowadzenie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, związanych z modernizacją i remontem budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja 40 przy Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorosłych związanych z przystosowaniem go do potrzeb kształcenia zawodowego praktycznego Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.03.2019 Zaprojektowanie i przeprowadzenie robót w budynku Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy ulicy Rajskiej 1 w Bydgoszczy Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.03.2019 Zorganizowanie i przeprowadzenie pięciodniowego pobytu (turnusu) dla dzieci i młodzieży szkolnej (wraz z opiekunami) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pn. „Zielone szkoły”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.03.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone z podziałem na 2 (dwie) części na usługę społeczną, której przedmiotem jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów realizujących projekty lub aplikujących o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz realizacja webinariów oraz tutoriali na potrzeby promocji RPO WK-P – część I oraz organizacja warsztatów, w tym: zakup usługi restauracyjnej, przygotowanie programu i naboru uczestników oraz zapewnienia obsługi podczas warsztatów dla maksymalnie 50 osób (2 spotkania x 25 osób) a minimalna 40 osób (2 spotkania x 20 osób)- część II Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.02.2019 Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.02.2019 Zorganizowanie i przeprowadzenie 4 pięciodniowych pobytów dla dzieci i młodzieży szkolnej (wraz z opiekunami) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pn. „Zielone szkoły”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” z podziałem na 3 części Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.02.2019 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Młyn Kultury- Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek użyteczności publicznej Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.02.2019 Modernizacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku tzw. „starej remizy” zlokalizowanego w Więcborku przy ul. Strzeleckiej 5 w celu utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.02.2019 Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.01.2019 Usługa wyżywienia uczestników 60 jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowanych na terenach parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być… na zielonym!”, z podziałem na części Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.01.2019 Wykonanie usługi transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dot. jednodniowych wycieczek edukacyjnych z podziałem na części Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.01.2019 Zorganizowanie i przeprowadzenie 10 pięciodniowych pobytów dla dzieci i młodzieży szkolnej (wraz z opiekunami) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pn. „Zielone szkoły”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” z podziałem na 8 części. Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.01.2019  usługa w zakresie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego, jak również świadczenie stałej obsługi prawnej w zakresie udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii prawnych, opiniowaniu projektów umów i wewnętrznych aktów prawnych w sprawach związanych z realizacją RPO WK-P Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.12.2018 Zaprojektowanie i wybudowanie budynku warsztatów praktycznej nauki zawodu przy Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.11.2018 zakup, dostarczenie sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie pracowni zawodowych dla szkół biorących udział w projekcie „Szkoła Zawodowców” Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.11.2018 Wykonanie projektu i realizacja (wraz z montażem i demontażem) zabudowy stoiska wystawienniczo-promocyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche, w dniach 18-27.01.2019 r. w Berlinie Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.10.2018 Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji robot budowlanych, przebudowy i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 15A, 87-800 Włocławek, działka nr 800-6/6, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę, a także sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia realizacji inwestycji. Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.10.2018 Zakup i dostawa z rozładunkiem wyposażenia dla szkolnych pracowni matematycznych i informatycznych sprzętu komputerowego, multimedialnego i elektronicznego w ramach projektu „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.10.2018 Zakup dwóch serwerów, macierzy dyskowej oraz skanerów dokumentów na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.10.2018 Zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji z przeznaczeniem dla partnerów projektu Kultura w zasięgu 2.0” w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego Szczegóły