Cele i zadania Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

 

  1. Wydział Edukacji i Nadzoru                                                          EK-I.
  • Biuro Rozwoju Jednostek Edukacyjnych                                   EK-I-E.

 

  1. Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych                EK-II.
  • Biuro Realizacji Projektów Edukacyjnych                               EK-II-R.

Do zakresu działania Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego należy w szczególności:

1) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu          wykształcenia mieszkańców regionu, w tym realizowanie polityki województwa w zakresie edukacji i kształcenia ustawicznego określonej w dokumentach strategicznych;

2) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych Samorządu Województwa, w tym w szczególności: placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, w tym szkół dla dorosłych;

3) realizacja zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustaw: a) o systemie oświaty,                                                                                                           b) Karta Nauczyciela;

4) realizacja Kujawsko-Pomorskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży poprzez przygotowanie i wdrażanie projektów i przedsięwzięć stypendialnych i konkursowych dla uczniów ze szkół województwa kujawsko-pomorskiego;

5) opracowanie i realizacja koncepcji rozwoju infrastruktury szkół i placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

6) prowadzenie Ewidencji Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli;

7) koordynowanie spraw związanych z rozwojem e-Usług w zakresie e-Edukacji w szkołach województwa kujawsko-pomorskiego;

8) prowadzenie redakcji portalu Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej – EDUPOLIS.pl;

9) inicjowanie, przygotowanie oraz wdrażanie projektów edukacyjnych i infrastrukturalnych współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a także Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Kontraktu Terytorialnego oraz innych źródeł zewnętrznych;

10) koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem wniosków do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie pozyskiwania środków finansowych z rezerw celowych i innych, dla potrzeb szkół i placówek oświatowych, dla których Samorząd Województwa jest organem prowadzącym;

11) współdziałanie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i innymi ministerstwami, Kuratorium Oświaty, z organami prowadzącymi szkoły i placówki w tym w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami działającymi w sferze edukacji, nauki, rynku pracy i gospodarki

w zakresie:

a) edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

b) kształcenia ogólnego i zawodowego,

c) doradztwa edukacyjno-zawodowego,

d) promocji uzdolnionej młodzieży,

e) kształcenia dorosłych;

12) prowadzenie działań związanych z realizacją i monitoringiem „Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Edukacji na lata 2016-2020” we współpracy z podmiotami współrealizującymi Program;

13) podejmowanie działań na rzecz wypracowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych sprzyjających realizowaniu zadań w zakresie edukacji i kształcenia ustawicznego;

14) opracowanie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych” zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;

15) prowadzenie spraw związanych z przyznaniem nagród „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”, Zarządu Województwa, Ministra Edukacji Narodowej, odznaczeń państwowych i resortowych oraz innych nagród.

 

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego uprzejmie zawiadamia, że wszystkie wprowadzone dotychczas materiały  znaleźć można w Archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod adresem:

http://archiwum.bip.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=124&Itemid=296

Materiały archiwalne dotyczą okresu do dnia 31.01.2016 r.

Wszystkie informacje Archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

http://archiwum.bip.kujawsko-pomorskie.pl/

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>