Dostęp do wojewódzkiej bazy danych o odpadach (Wojewódzki System Odpadowy).

Zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.) dostęp do wojewódzkiej bazy danych o odpadach posiadają:
– minister właściwy do spraw gospodarki;
– Główny Inspektor Ochrony Środowiska;
– Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
– Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
– regionalny dyrektor ochrony środowiska;
– starosta;
– wójt;
– burmistrz lub prezydent miasta;
– wojewódzki inspektor ochrony środowiska;
– zarząd wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
– służby statystyki publicznej.

Warunkiem uzyskania prawa dostępu do wojewódzkiej bazy danych o odpadach jest przedłożenie marszałkowi województwa wniosku o nadanie prawa dostępu do wojewódzkiej bazy danych wraz z następującymi danymi:
1. numer identyfikacyjny regon;
2. imię i nazwisko osoby upoważnionej do dostępu do wojewódzkiej bazy danych o odpadach;
3. adres e-mail osoby wymienionej w punkcie 2;
4. kod terytorialny GUS gminy;
5. publiczny numeru IP komputera, z którego będzie wykonywany dostęp do wojewódzkiej bazy danych o odpadach (w przypadku problemu z ustaleniem numeru IP komputera proszę wejść na stronę internetową www.checkmyip.com u góry strony zostanie wyświetlony tekst: „Your local IP address is: XX.XX.XX.XX”, gdzie XX.XX.XX.XX jest właśnie adresem IP, który należy podać we wniosku).

Po przekazaniu powyższych danych zostaje nadany login oraz hasło dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, który umożliwia bieżący dostęp do danych zawartych w bazie.
Wojewódzka baza danych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego Wojewódzki System Odpadowy – WSO, przekazanego przez Ministra Środowiska.

Informacje

Rejestr zmian