porządek obrad XI sesji Sejmiku WK-P – 13 listopada 2019 r.

Porządek obrad XI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 13 listopada 2019 r.
 1. Otwarcie sesji – początek 11.00 w sali im. Władysława Raczkiewicza (nr 215) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:
- stwierdzenie quorum, - złożenie ślubowania w sprawie objęcia mandatów Radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, - przyjęcie protokołu z X sesji sejmiku.
 1. Wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 2. Wybór Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt przewodniczącego sejmiku.⃰
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt przewodniczącego sejmiku.⃰
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt przewodniczącego sejmiku.⃰
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt przewodniczącego sejmiku.⃰
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt przewodniczącego sejmiku.⃰
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt przewodniczącego sejmiku.⃰
 9. Informacja z pracy sejmiku województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku.
 10. Informacja z pracy zarządu województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 11. Stan wdrażania programów rewitalizacji opracowanych przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – projekt zarządu województwa – druk nr 165/19 (dot. wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego).
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu – projekt zarządu województwa – druk nr 129/19.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy – projekt zarządu województwa – druk nr 130/19.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku – projekt zarządu województwa – druk nr 131/19.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy – projekt zarządu województwa – druk nr 117/19.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego Nr 25 w Toruniu – projekt zarządu województwa – druk nr 144/19.
 19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 43 Specjalnego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej – projekt zarządu województwa – druk nr 145/19.
 20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia XVIII Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej – projekt zarządu województwa – druk nr 146/19.
 21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Specjalnego dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy – projekt zarządu województwa – druk nr 147/19.
 22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy – projekt zarządu województwa – druk nr 148/19.
 23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Ciechocinku – projekt zarządu województwa – druk nr 149/19.
 24. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej – projekt zarządu województwa – druk nr 150/19.
 25. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Specjalnego dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej – projekt zarządu województwa – druk nr 151/19.
 26. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Ciechocinku – projekt zarządu województwa – druk nr 152/19.
 27. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 42 Specjalnego w Bydgoszczy – projekt zarządu województwa – druk nr 153/19.
 28. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 45 Specjalnego w Bydgoszczy – projekt zarządu województwa – druk nr 154/19.
 29. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości – projekt zarządu województwa – druk nr 127/19.
 30. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2020 roku – projekt zarządu województwa – druk nr 125/19.
 31. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 – projekt zarządu województwa – druk nr 155/19.
 32. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku – projekt zarządu województwa – druk nr 118/19.
 33. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przejęcia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie prowadzenia zadania Województwa Mazowieckiego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego – projekt zarządu województwa – druk nr 126/19.
 34. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej ul. Magazynowej w Inowrocławiu – projekt zarządu województwa – druk nr 140/19.
 35. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji – projekt zarządu województwa – druk nr 141/19.
 36. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji – projekt zarządu województwa – druk nr 164/19.
 37. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal – projekt zarządu województwa – druk nr 142/19.
 38. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień Kujawski – projekt zarządu województwa – druk nr 143/19.
 39. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi – projekt zarządu województwa – druk nr 133/19.
 40. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich – projekt zarządu województwa – druk nr 134/19.
 41. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie – projekt zarządu województwa – druk nr 135/19.
 42. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie – projekt zarządu województwa – druk nr 136/19.
 43. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie – projekt zarządu województwa – druk nr 137/19.
 44. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – projekt zarządu województwa – druk nr 138/19.
 45. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie – projekt zarządu województwa – druk nr 139/19.
 46. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Kamionki – projekt zarządu województwa – druk nr 156/19.
 47. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich – projekt zarządu województwa – druk nr 157/19.
 48. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich – projekt zarządu województwa – druk nr 158/19.
 49. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – projekt zarządu województwa – druk nr 159/19.
 50. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy – projekt zarządu województwa – druk nr 160/19.
 51. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Stelchno – projekt zarządu województwa – druk nr 161/19.
 52. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej – projekt zarządu województwa – druk nr 162/19.
 53. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich – projekt zarządu województwa – druk nr 163/19.
 54. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – druk nr 2/19.
 55. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt doraźnej Komisji Statutowej – druk nr 5/19.
 56. Rozpatrzenie i podjęcie stanowiska w sprawie biologizacji rolnictwa jako fundamentu ochrony i poprawy jakości gleb w Strategii Rozwoju Rolnictwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2021-2027 – projekt Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 57. Rozpatrzenie i podjęcie stanowiska w sprawie podjęcia inicjatywy w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej oraz w obszarze Polityki Spójności Unii Europejskiej – projekt Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 58. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 59. Interpelacje i zapytania radnych.
 60. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 61. Realizacja postanowień art. 27c ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (oświadczenia majątkowe).
 62. Wolne głosy i wnioski.
 63. Zamknięcie sesji.
  ⃰  projekt uchwały zostanie przekazany w terminie późniejszym - materiały dostępne również na stronie: www.sejmik.kujawsko-pomorskie.pl; zakładka: sesje

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>