Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwany dalej „rejestrem”.

Rejestr tworzy się najpóźniej do dnia 24 stycznia 2018 roku.

Minister właściwy do spraw środowiska ogłosi, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” informację o dacie utworzenia BDO, w tym rejestru (art. 238. ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy).

Przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru.

Działalność w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru (art. 50 ust. 2 i ust. 3 ustawy o odpadach).

Wpisu do rejestru na wniosek oraz wpisu do rejestru z urzędu w przypadku podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

Wpisu do rejestru z urzędu w przypadku podmiotu, który uzyskał: - pozwolenie zintegrowane; - pozwolenie na wytwarzanie odpadów; - zezwolenie na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów; - decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; - koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie Prawa geologicznego i górniczego

dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Marszałek województwa dokonując wpisu do rejestru, tworzy indywidualne konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami i nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy. Podmiot jest zawiadamiany o nadanym numerze rejestrowym, o aktywacji konta oraz o identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu do tego konta.

UWAGA! Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach, są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru (zgodnie z art. 234 ust. 2 ustawy o odpadach).

Wpis do rejestru NA WNIOSEK dotyczy (art. 50 ust. 1): 1) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 oraz z 2017 r. poz. 2056): a) wprowadzających na terytorium kraju produkty, b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów, c) organizacji odzysku, d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

2) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803 z późn. zm.): a) wprowadzających pojazdy, b) prowadzących punkty zbierania pojazdów, c) prowadzących stacje demontażu, d) prowadzących strzępiarki;

3) z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: a) wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli, b) zbierających zużyty sprzęt, c) prowadzących zakład przetwarzania, d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu, f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

4) z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 z późn. zm.): a) wprowadzających baterie lub akumulatory, b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, c) podmiotów pośredniczących;

5) z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.): a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3, b) transportujących odpady, c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu, d) prowadzących zakłady recyklingu statków, e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;

6) z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2016 r. poz. 1863 z późn. zm.) organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców: a) będących organizacjami odzysku opakowań, b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy: – odpadów opakowaniowych, – produktów w opakowaniach, c) eksportujących: – odpady opakowaniowe, – opakowania, – produkty w opakowaniach, d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, e) wprowadzających opakowania, f) wprowadzających produkty w opakowaniach.

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru Z URZĘDU (art. 51 ust. 1): 1. posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane, 2. posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów, 3. posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, 4. podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 5. podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, 6. podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020 i 1250).

Wpisowi do rejestru NIE PODLEGAJĄ (art. 51 ust. 2): 1. osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8; 2. podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów; 3. podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów); 4. transportujący wytworzone przez siebie odpady.

Wniosek o wpis do rejestru, o zmianę wpisu lub o wykreślenie z rejestru należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. z 2017 r. poz. 2458) – druk do pobrania poniżej.

Do wniosku o wpis do rejestru, składanego w formie pisemnej, dołącza się w przypadku wszystkich podmiotów: 1. uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia, 2. oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 53 ust. 8).

Podmioty, w zależności od prowadzonej działalności, muszą dołączyć załączniki, o których mowa w art. 53 ust. 7 ustawy o odpadach.

UWAGA: Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, składa jeden wniosek o wpis do rejestru. Wniosek zawiera odpowiednio wszystkie wymagane informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1 ww. ustawy, stosownie do zakresów działalności, którą podmiot zamierza wykonywać.

Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do rejestru dla: 1) wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli, 2) wprowadzających baterie lub akumulatory, 3) wprowadzających pojazdy, 4) producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań, 5) wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, 6) wprowadzających na terytorium kraju opony, 7) wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Ww. podmioty, które zostały wpisane do rejestru uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi od 50 do 2000 zł (art. 57 ust. 6 ww. ustawy). Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek opłaty rejestrowej i opłaty rocznej (art. 57 ust. 8 ustawy o odpadach).

Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru, złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie z art. 9 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oraz przedsiębiorcy, którzy złożyli zawiadomienie na podstawie art. 78 ust. 1 ww. ustawy, są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej w roku, w którym złożyli wniosek o wpis do rejestru.

Podmioty, które posiadają w dniu wejścia w życie przepisów ustawy o odpadach wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.

Adres strony internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w BDO - www.bdo.mos.gov.pl

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>