Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. 119), uprzejmie informujemy, iż: 1) Administratorem danych osobowych jest: Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290 Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotra Całbeckiego 2) Urząd działa przez przedstawicieli administratora danych osobowych, zgodnie ze strukturą organizacyjną; 3) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z Andrzejem Narolewskim, inspektorem ochrony danych, tel. 56 62 18 243 lub na adres poczty elektronicznej: iod@kujawsko-pomorskie.pl Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń; 4) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913); 5) Dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, porozumienia o współadministrowaniu lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 6) Dane osobowe będą przechowywane w Urzędzie przez okres ustalony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.); 7) Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia tych danych; W celu ułatwienia osobom, których dane dotyczą korzystania z tychże praw zamieszczamy do ewentualnego wykorzystania wzory wniosków: a) wzór wniosku o udostępnienie informacji o przetwarzaniu danych, b) wzór wniosku o sprostowanie danych osobowych, c) wzór wniosku w sprawie realizacji „prawa do bycia zapomnianym”, d) wzór wniosku o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, e) wzór wniosku o przeniesienie danych osobowych, f) wzór sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, g) wzór wniosku o wyłączenie z decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu; 8) Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 9) Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była konieczna do rozpoczęcia czynności przetwarzania, jednakże po zawarciu umowy dane osobowe zostaną usunięte z uwzględnieniem upływu okresu, o którym mowa w pkt 6 niniejszej informacji; 10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich niepodania zobowiązanie Urzędu wobec osoby, której dane dotyczą nie zostanie zrealizowane; 11) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji; 12) Urząd nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>