Wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych.

  • Wydział Departament Środowiska
  • Termin załatwienia Zezwolenie na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie wniosku.

   Organy administracji publicznej zobowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  • Osoba kontaktowa Piotr Kasprzycki tel. 784 987 356, Leszek Wasielewski
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
   lub składać osobiście:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – Punkt Informacyjno-Podawczy
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń – pokój 203 (sekretariat Departamentu Środowiska).
  • Telefon kontaktowy 784 987 356; 56 621 58 48; 56 621 58 47
  • Miejsce odbioru Departament Środowiska
   Biuro Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej
   ul. Targowa 13/15
   87-100 Toruń
  • Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych.
  • Opłaty Opłata skarbowa nie jest wymagana.
  • Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
   Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Marszałek województwa, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, może zezwolić na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych. Zezwolenie może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych oraz jeżeli nie jest szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji zwierząt łownych.
   Zezwolenie jest wydawane na wniosek, który zawiera:
   1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy,
   2) cel wykonania czynności,
   3) nazwę gatunku lub gatunków w języku polskim i łacińskim, których będą dotyczyć te czynności,
   4) określenie sposobu, miejsca i czasu wykonywania czynności oraz wynikających z tego zagrożeń,
   5) wskazanie podmiotu, który wykona czynności.

   Zgodnie z art. 9a ust. 4 ustawy – Prawo łowieckie, marszałek województwa dokonuje kontroli spełniania warunków określonych w wydanych przez siebie zezwoleniach, w trybie określonym w art. 44 ust. 6-12 wymienionej ustawy.

  • Podstawa prawna

   1. Art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 ze zm.).
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>