Wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu

Rodzaj sprawy: Wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu  
  • Wydział Departament Infrastruktury Drogowej
  • Termin załatwienia Zgodnie z postanowieniami art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego sprawa powinna być załatwiona w ciągu miesiąca; Zgodnie z postanowieniami art. 217 §3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji psychologów transportu powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentów.
  • Osoba kontaktowa Krzysztof Nowakowski
  • Miejsce załatwienia Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   nr pokoju: 409
  • Telefon kontaktowy 56 621 85 73, sekretariat 56 62 18 350
  • Miejsce odbioru Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   nr pokoju: 409 lub dokumenty wysyłane są pocztą za potwierdzeniem odbioru
  • Wymagane dokumenty 1. wniosek o wpis do ewidencji psychologów;
   2. kopia dowodu osobistego;
   3. kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku psychologia;
   4. kopia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w zakresie psychologii transportu;
   5. oświadczenie o niekaralności;
   6. dowód uiszczenia opłaty.
  • Opłaty 1. za wpis do ewidencji psychologów transportu – 40 zł, Opłatę należy kierować na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Nr 12 1020 5011 0000 9702 0201 8794 Tytułem: opłata za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów; 2. poświadczenie zgodności dokumentów z oryginałem – 5 zł od każdej rozpoczętej strony, Opłatę należy kierować na konto Urzędu Miasta Torunia nr rachunku: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799 tytułem: opłata skarbowa za potwierdzenie zgodności z oryginałem;
  • Tryb odwoławczy 1. W przypadku decyzji o odmowie wpisania do ewidencji psychologów transportu wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania za pośrednictwem Marszałka Województwa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu; 2. Zgodnie z postanowieniami art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji psychologów transportu przysługuje zażalenie.
  • Uwagi

   Departament Infrastruktury Drogowej sprawuje nadzór nad wykonywaniem badań w zakresie psychologii transportu, kontroluje przeprowadzanie badań psychologicznych wykonywanych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, wydawania orzeczeń w tym zakresie.

   Wymagania:

   Uprawnionym psychologiem jest osoba która:

   • posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia;
   • ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia;
   • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
   • została wpisana do ewidencji uprawnionych psychologów.
  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020, poz. 1268 z późn. zm.),
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.256 z późn. zm.),
   3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937 z późn. zm.).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>