INFORMACJA O WYBORZE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

W dniach 12 i 27 kwietnia b.r. odbyły się posiedzenia Komisji ds. oceny
i wyboru LSR, podczas których dokonano oceny wszystkich Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR).

Na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia b.r podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych LSR złożonych w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, ogłoszonego przez Zarząd Województwa w dniu 9.10.2015 r.  zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378).

Następnie podjęto uchwały o wyborze LSR, zgodnie z art. 11 ust. 3 ww. ustawy. Wszystkie złożone LSR przekroczyły wymagane minimum 60% punktów i zostały wybrane do realizacji.

Dla 6 wybranych LSR zastosowano obniżenie kwoty pomocy o 5% w związku
z uzyskaniem wyniku poniżej 80% maksymalnej liczby punktów. W stosunku do 3 LGD zastosowano obniżenie kwoty pomocy o 10% z powodu uzyskania wyniku poniżej 70% maksymalnej liczby punktów.

W załączniku – lista ocenianych i wybranych LSR

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian