Karta informacyjna 36/2016

  • Nr karty/rok 36/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla MAMAUTO Adam Kula, Maciej Kula Spółka Jawna, Starorypin Rządowy 29A, 87-500 Rypin na:
   1. wykonanie urządzenia wodnego, tj. zbiornika drenażowego na działce o nr ew. 7/1, obręb Starorypin Rządowy na terenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Starorypin Rządowy 29A, gmina Rypin;
   2. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia terenu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Starorypin Rządowy 29A, gmina Rypin;
   3. odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe, powstających w wyniku działalności stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w miejscowości Starorypin Rządowy 29A, gmina Rypin do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej doprowadzającej ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków w Rypinie, w oparciu o przedłożone dokumenty.
   Jednocześnie Wnioskodawca wnosi o wygaszenie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18.01.2007 r., znak: WSiR/DW-I-BL/6811/33/06 udzielającej pozwolenia wodnoprawnego MAMAUTO Spółka Jawna, ul. Wodna 4 w Rypinie.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Starorypin Rządowy gmina Rypin województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.6.2016
  • Dokument wytworzył MAMAUTO Adam Kula, Maciej Kula Spółka Jawna, Starorypin Rządowy 29A, 87-500 Rypin
  • Data dokumentu 21.01.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 25.01.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215., tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.02.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian