Udzielanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a) w drodze otwartego konkursu ofert b) z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb uproszczony)

 

  • Wydział Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Inicjatyw Pozarzadowych
  • Termin załatwienia Oferta złożona w otwartym konkursie ofert jest rozpatrywana w terminie 45 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert, a w przypadku, gdy na dany konkurs wpłynie powyżej 100 ofert okres ten wydłuża się do 60 dni.
  • Osoba kontaktowa Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Osoby odpowiedzialne: Wydział Polityki Społecznej: - Biuro Wsparcia i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu: Anna Bartnicka (tel. 56 656 10 16), Marta Raś (56 656 10 84), - Biuro Wsparcia Rodziny j i Przeciwdziałania Przemocy: Arkadiusz Joppek (56 656 10 57), Dorota Piekarek (56 656 10 57), Elżbieta Wierszyło (56 656 10 78), Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych – Maria Dreszer (56 656 10 32, 602 766 062), Anna Angielczyk, Justyna Łassa (56 656 10 31) Wydział Zdrowia: - Biuro Programów Profilaktycznych - Joanna Chaberska (tel. 56 656 10 27), - Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS – Rita Załucka (tel. 602 178 210), Agnieszka Szpejna (tel. 602 178 153), Karolina Różycka (tel. 784 936 042) Wydział Inicjatyw Pozarządowych – Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292, Anna Jakubowska (tel. 571 204 292), Sylwia Błachowicz (tel. 571 204 292)
  • Miejsce załatwienia Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą Generatora ofert (www.generator-ofert.kujawsko-pomorskie.pl) oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający zgodną sumę kontrolną. Wytyczne w sprawie sposobu składania oferty w trybie uproszczonym znajdują się na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl .
   Ofertę w wersji papierowej należy przesłać pocztą na adres:
   Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego
   Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
   ul. M. Skłodowskiej-Curie 7387-100 Toruń
   lub złożyć osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym
   Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
   ul. M. Skłodowskiej - Curie 73, 87-100 Toruń, biuro podawcze – parter lub
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Punkt Informacyjno-Podawczy – parter
   w terminach określonych w ogłoszeniach o konkursach, bądź przy trybie uproszczonym do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
  • Telefon kontaktowy Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Osoby odpowiedzialne: Wydział Polityki Społecznej: - Biuro Wsparcia i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu: Anna Bartnicka (tel. 56 656 10 16), Marta Raś (56 656 10 84), - Biuro Wsparcia Rodziny j i Przeciwdziałania Przemocy: Arkadiusz Joppek (56 656 10 57), Dorota Piekarek (56 656 10 57), Elżbieta Wierszyło (56 656 10 78), Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych – Maria Dreszer (56 656 10 32, 602 766 062), Anna Angielczyk (56 656 10 31), Justyna Łassa (56 656 10 31) Wydział Zdrowia: - Biuro Programów Profilaktycznych - Joanna Chaberska (tel. 56 656 10 27), - Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS – Rita Załucka (tel. 602 178 210), Agnieszka Szpejna (tel. 602 178 153), Karolina Różycka (tel. 784 936 042) Wydział Inicjatyw Pozarządowych – Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292, Anna Jakubowska (tel. 571 293 076), Sylwia Błachowicz (tel. 571 293 077)
  • Miejsce odbioru Nie dotyczy
  • Wymagane dokumenty Wzór oferty jest zamieszczony w Generatorze ofert na stronie internetowej www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl Lista wymaganych załączników dostępna jest na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce otwarte konkursy ofert lub zlecanie zadań – tryb uproszczony.
  • Opłaty Brak opłat
  • Tryb odwoławczy Brak
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna

   ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);

   ustawa z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)

   w przypadku dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym także:

   ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
   w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390);

   w przypadku dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej także:

   ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.);

   w przypadku dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych także:

   ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
   2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.);

   rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r.
   w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172
   z późn. zm.);

   uchwała Nr 13/385/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów zawieranych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian